تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 : (Urban Sustainable development  Theory ) 2-7  نظریه توسعه پایدار شهری

مقدمه :

در راستای تحقق توسعه پایدار شهری بایستی شرایطی فراهم گردد تا امکان زمینه سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه  طراحی اقلیمی – اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی متناسب با محیط زیست انسانی تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد  و مسئولیت پذیری ، تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی و ایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت – ادراک زیباشناختی و خوانایی شهری و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی و یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری تصریح نمود ( به نقل از سایت مرجع مدیریت شهری ) .

2-7-1 نظریه توسعه پایدار شهری :

“نظریه توسعه پایدار شهری، حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درمورد مسائل زیست محیطی به خصوص محیط زیست برای طرفداری از منابع محیطی عرضه گردید. توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی  توسعه پایدار شهری می باشد که به دنبال نظریه محدودیت های محیطی برای فعالیت های انسانی در ارتباط با شهرها و تطبیق روش های طراحی در این محدودیت هاست . در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از راه بهره گیری بهینه از زمین و وارد کردن ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح می باشد . نظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای ، کاهش ظرفیت های تولید محلی ، ناحیه ای و ملی ، طرفداری از بازیافت ها ، عدم طرفداری از توسعه های زیانبار و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی شهری ، روستایی ، ناحیه ای ، ملی که برابر قانون ، کنترل کاربری ها و کنترل بیشتر در شهر و روستاست ، می داند.این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی ، به تأثیر دولت در این برنامه ریزی ها اهمیت بسیار می  دهد و معتقد می باشد دولت ها بایستی از محیط زیست طرفداری همه جانبه ای کنند . این نظریه ، پایداری شکل شهر ، الگوی پایدار سکونتگاهی ، الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری مطالعه می کند . شاخص های توسعه پایدار شهری را در نمودار زیر نظاره می نماییم : “  ( زرآبادی ، توکلی ، 1388 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه