تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه فقرزدایی (  (Poverty Reduction theory:

مقدمه :

اگر چه فقر زدایی همواره در جوامع گوناگون از الویت خاصی برخور دار نبوده مع هذا نگرانی راجع به مسئله فقر پیوسته مد نظر جوامع مختلف بوده می باشد . مفاهیم و نمود های مختلفه فقر همیشه مانند موضوعات مورد مطالعه مورخان ، فیلسوفان ، جامعه شناسان و اقتصاد دانان را تشکیل داده می باشد . عوامل ایجاد فقر متنوع وشامل عدم کارایی در نظام اداری و اجرایی طرفداری های درامدی تا بی عدالتی نظام اقتصادی ، اجتماعی می شوند . راههای فقر زدایی که تا کنون پیشنهاد شده اند شامل اصلاح نظام تأمین اجتماعی ، دخالت دولت در بازار کار و تغییرات اساسی در شکل سازمان های اقتصادی و اجتماعی می باشد .

2-5-1 نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد و فقر زدایی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طرفداران قانون طبیعی توزیع درآمد عقیده دارند که در شرایط رقابت کامل افراد تنها مستحق بهرمندی از کوشش خود هستند و نه بیشتر و یا به بیانی دیگر “هر فرد به اندازه کوشش خود ” شعار این گروه به شمار می رود . به قول کلاسیک ها ، صاحبان عوامل تولید بایستی به اندازه کارایی نهایی عواملی که در اختیار دارند نصیبشان گردد و نه بیشتر . پیروان نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد به کارایی اقتصادی که در یک چنین معیار توزیع درآمدی خود به خود مستتر می باشد استناد کرده و آن را عادلانه می دانند . اما از آنجا که شرایط رقابت کامل در اقدام نمی تواند تحقق یابد لذا یک چنین قانون توزیع درآمدی نمی تواند جامعه اقدام بپوشد . از این رو می بایستی نظریه ای مردود و غیر علمی در جهت فقر زدایی تلقی گردد. البته واضح می باشد که با پیروی از قانون طبیعی توزیع درآمد اندازه بهینه دخالت دولت در أمر فقر زدایی صفر بوده و بار تحمل فقر بر دوش خود فقر می باشد . طبق قانون طبیعی درآمد ، فقر اساسأ علل درونزایی داشته ، لذا نقشی برای دخالت دولت تصور نمی گردد و اگر انتقالی از اغنیا به فقرأ به صورت فردی یا گروهی صورت بگیرد بایستی به صورت داوطلبانه باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه