تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه ویژگی های جمعیتی شهر تهران در دوره های مختلف :

جمعیت کلانشهر تهران  در سال 1383 فراتر از 12 میلیون نفر می باشد . منطقه شهری تهران پس از دورهایی در سال های 1330 تا 1350 که رشدی سریع داشت ، امروزه مانند سایر کلانشهر های جهان رشدی آهسته دارد . از سال 1335 به بعد سایر شهر های ایران دارای آهنگ رشد سریع تر از پایتخت بوده اند . به نحوی که سهم منطقه شهری تهران در جمعیت شهری کل کشور پس ار ثباتی که بین سال های 1309 و 1339با نرخ 25% پیدا نمود در سال 1335 از 4/30 % به 1/24 % در سال 1375 کاهش پیدا نمود . تهران کلانشهری در مقیاس کشوری با جمعیت 70 میلیون نفر می باشد . از سال 1355 و به ویژه بعد از سال 1365 ، توسعه کلانشهر تهران با رشد خیلی سریع مناطق حومه ای که 30% کنونی 12 میلیون نفری را به خوداختصاص داده می باشد ، مواجه بوده می باشد ( همان ، 1384 ، ص 78 ) .

ارزیابی آهنگ ورود مهاجران به تهران نشان می دهد که مهاجرت ، علت افزایش بین 20 تا 30% کل جمعیت شهر ی بوده ، اما این نسبت از سال1365 به بعد کاهش یافته و به 15% رسیده می باشد . از سال 1350 به بعد هرسال حدود 000 /250 نفر به جمعیت منطقه کلانشهر افزوده می گردید ،که از این عده 30 الی 50 هزار نفر مهاجر بودند . بین سال های 1365 و1375 هر سال 35000 نفر به تهران آمده اند ، در حالی که در دهه گذشته این تعداد به 47600 نفر می رسید .جمعیت شهر تهران در افق 1405با رشد طبیعی جمعیت آن و تجزیه و تحلیل نتایج سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال 1385 معادل 7/8 میلیون نفر پیش بینی می گردد .لیکن برنامه ها برای تأمین نیازهای خدمات شهری جمعیت ساکن و شاغل ، بر مبنای جمعیتی معادل 1/9 میلیون نفر انجام شده می باشد . ظرفیت پذیری سکونت ، بر مبنای حدود 20 درصدمازاد بر پیش بینی جمعیت فوق و به مقصود توسعه ساخت و ساز  و جلوگیری از رکود بازار مسکن ، برای حدود 5/10 میلیون نفر جمعیت تا افق طرح ، تدارک یافته می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه