عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سطوح تحصیلی به ویژه ابتدایی و متوسطه را پس زمینه و اساس ضروری برای نیل به توسعه پایدار تعریف نمود و لزوم بازنگری و تصحیح جهت گیری های تعلیم و تربیت درهمه کشورها را موردتاکید قرار داد . درخور توجه آن که آموزش و پرورش نباید و نمی تواند صرفاً در تحصیلات رسمی اختصار گردد، بلکه هر نوع آموزش حتی اشکال سنتی یادگیری در منزل و اجتماع را نیز شامل می گردد . مایور مدیرکل سابق یونسکو در سال 1993 رسماً از تشکیل دو کمیسیون بین المللی یکی در زمینه فرهنگ و توسعه و دیگری در زمینه تعلیم و تربیت در قرن بیست و یکم خبر داد . این کمیسیون با مطالعه و مطالعه های همه جانبه مشکل را در ناکارآمدی روش ها و کیفیت آموزش تشخیص داد و چاره را در آن پیدا نمود تا شیوه های آموختن در نخستین گام آموخته گردد و آن را مبتنی بر چهار پایه تعریف نمود :

یادگیری زندگی کردن باهم

یادگیری دانستن

یادگیری اقدام کردن

یادگیری بودن.

در مقاله ای به قلم یک عضو اسلوونیایی کمیسیون فوق به نام الکساندرا کرنهاوزر آمده می باشد. آموزش و پرورش در ساخت توسعه پـایدار انسانی زیرا سیمان اقدام می کند. این تشبیه اگرچه از زوایای مختلف ضعیف و ناکارآمد به نظر می رسد، لیکن درواقع مراد نشان دادن تأثیر این مؤلفه در قوام و دوام مفهوم توسعه پایدار می باشد. او در این مقاله که مضمون آن در توصیه های کمیسیون و نیز در پاره ای مقالات دیگر نیز تایید شده آورده می باشد، توسعه بایستی بر تعهدی خوش بینانه برای زندگی بهتر همه مردم استوار باشد و در مسیر نیل به استانداردهای زندگی بهتر بایستی وزن بسیار بیشتری به دارایی های غیرمادی، همبستگی انسانها و محیط زیست داده گردد و این همه تحقق نخواهدیافت مگر با کسب بهتر دانش و فرهنگ. کرنهاوزر سرانجام به این نتیجه دست پیدا می کند که توسعه پایدار با درهم آمیختن کسب دانش با ارزش ها، مالاً حکمت را خلق خواهدکرد ( مولدان ، سوزان ، 1381 ). در چشم انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها سرمایه های انسانی می باشد. بدیهی می باشد که بالندگی سرمایه های عظیم درگرو آموزش خواهد بود. آموزش و پرورش پلی می باشد که از گذشته به حال و از حال به آینده می رسد، لذا برای رسیدن به آینده های پایدار درکی عمیق تر از اهمیت این موضوع و نگاهی دوباره بر نظام آموزش کشورها در نخستین گام ضرورت خواهد داشت .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه