عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

)  محیط زیست : واقعیت این می باشد که در نظر داشتن محیط زیست و طبیعت در دوران ما تبدیل به معیار شده می باشد، معیاری که هر روز بیش از پیش درجهان فراگیر می گردد. در چشم انداز زیست محیطی آنگونه که مان مطرح نمود، توسعه تنها زمانی پایدار می باشد که بر شالوده اصول بوم شناسی استوار باشد . توسعه پایدار، در آخرین سال های هزاره دوم با محور قرار دادن بشر و با نگاهی به آینده در ارتباط با بهره گیری از تمامی ظرفیت هایی می باشد که جداگانه یا در تعامل با عوامل دیگر، تداوم زندگی نسل ها را تضمین کند و این مهم تحصیل نخواهد گردید مگر در پرتو بقای محیط زیست. راز همه این اسرارها نیز درهمین نکته نهفته می باشد.

5)  فرهنگ[1] : در گذشته مراد از توسعه عبارت بود از کوشش برای غربی کردن تمام جهان و با تظاهر بر بی طرفی فرهنگی و سیاسی و در واقع تحت مفروضات جانبدارانه ایدیولوژیک، غرب به عنوان کمال مطلوب معرفی می گردد. توسعه به این ترتیب ابزاری بود برای کشورهای غربی بهره مند از تکنولوژی پیشرفته تا فرهنگ و خودگردانی ملتها و مردم دیگر را تحقیر و نابود کنند. در سالهای اخیر در پرتو نقدهای مختلف، همراه با تعمیق و بسط آگاهی پیرامون ناکارآمدیهای مفروضات و نظریه های گذشته و به ویژه با اثبات این نکته که اقتصاد به تنهایی نمی تواند برنامه ای برای رفاه و متناسب با منزلت بشر عرضه کند، فرهنگ اهمیت و جایگاه واقعی خود در مناظره توسعه به دست آورد. پافشاری بر تأثیر زیربنایی فرهنگ، حداقل نزد روشنفکران غیرمارکسیست جهان سوم سابقه ای طولانی داشت. و به ویژه به سالهای دهه 1960 بازمی گشت. جدا از کوشش و پیشتازی متفکران جهان سوم و شماری از اندیشمندان فرهنگی جهان پیشرفته، تحرک سازمان یافته نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و یونسکو، در این زمینه نقشی بسیار موثر داشت . در سالهای اخیر به صورت مشخص پذیرفته شده می باشد که دگرگونی اجتماعی و حرکت به سوی مطلوب نمی تواند و نباید به بهای قربانی شدن فرهنگ ها به دست آید، بلکه اصولاً این طریقه با ارج گذاری به فرهنگ ملتها، به سرانجام خواهد رسید. یکی از نخستین تعریف ها در این زمینه را ریه مایو[2] دبیرکل پیشین یونسکو در سال 1963، ارایه داد. به نظر او توسعه زمانی تحقق می یابد که علم به فرهنگ تبدیل گردد . تحلیل هایی از این قبیل، نه تنها اهمیت فرهنگ را نشان می دهد، بلکه فراتر از آن بر تأثیر زیربنایی آن دلالت می کند. پس، بدون توجهی در خود به فرهنگ توسعه ای متوازن شکل نخواهدگرفت و در این صورت شاید بتوان بسیاری از نابسامانیها در گمراهی های پروژه توسعه درجهان را در این بی اعتنایی ها ریشه یابی نمود. با این وصف، به رسمیت شناخته شدن فرهنگ و اصولاً طرح گسترده و تـوفیق چشم انداز فرهنگی درمطالعات، از نشانه های عصر جدید می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سالهای دهه 1980، ضرورت در نظر داشتن فرهنگ در نظریه پردازی پیرامون پایداری آشکارتر و در سـالهای 1990 اهمیت آن غیرقابل انکار گردید. به این ترتیب، در مطالعات و تحلیل ها درکنار مؤلفه های اقتصاد محیط زیست و مسایل اجتماعی، فرهنگ نیز موردتاکید قرار گرفت. در این سالها در بسیاری از پژوهشها و نظریه پردازیها از مبنای چهارگانه توسعه پایدار یاد می گردید .

[1] Culture

[2] Ree Mayu

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه