عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

در دیدگاه ایمان گرایی افراطی اگر کسی در پذیرش باورهای دینی، شرط عدم مخالفت آن باورها را با عقل صریح لحاظ کند چنین شخصی را نمی توان صاحب ایمان واقعی دانست. شرط تحقق ایمان جازم آن می باشد که گزاره های دینی حتی اگر مخالف صریح عقل باشد، پذیرفته گردد . ازاین نظر تأثیر عقل در پذیرش باور دینی تا به آن جاست که بشر را به سوی پیامبران الهی هدایت کند و زمانی که چنین هدایتی از سوی عقل صورت پذیرفت بایستی خود عقل دنباله رو و تابع ظواهر آیات و روایات باشد ( ابن تیمیه ، 1971 ) .

دیدگاه دوم ایمان گرایی معتدل می باشد در روایت های معتدل تر از ایمان گرایی، افراد در دفاع از دیدگاه خود و در رد شبهات مطرح شده از علت های عقلی بهره گیری می کنند و به نوعی، دفاع عقلانی از باورهای خود را می پذیرند.آنان بر این باورند که نمی توان تمامی باورهای دینی را عقل پذیر نمود و اثبات نمود و به همین دلیل نباید در تمام صحنه های باورمندی و ایمان به دنبال علت های و روش های عقلی رفت. روشن می باشد، نظام تربیتی ای که الگوی خود را بر اساس این نوع ایمان گرایی استوار می سازد، نمی تواند در تمام مراحل تعلیم و تربیت با اتکا بر روش عقلانی حرکت نماید و بطور طبیعی در پاره های بسیاری ، از شیوه های احساسی و عاطفی (که اکثراً در قال بهای هنری قابل دستیابی هستند) نیز در القاء و انتقال باورهای دینی بهره خواهد برد.   ( خانجانی ، علی اکبر ، 1377 ، صص 54-1 ).

در مجموع، این دیدگاه اگر بتواند برای ایمان اولیه و باورهای پایه خود وجهی عقلی ارائه کند، توان آن را خواهد داشت که در برگرفتن الگوی تربیتی، مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. در غیر اینصورت خیر. علت این گفته آن می باشد که تمامی دیدگاه های ایمان گرایانه از یک مشکل عمومی رنج می برند و آن پاسخ گفتن به این پرسش جدی می باشد که: چرا این ایمان؟ ونه ایمان دیگر؟ ) چرا ایمان مسیحی و نه ایمان اسلامی؟ چرا ایمان بودایی و نه ایما ن های دیگر؟ ( و اگر آنها وجهی عقلانی برای ترجیح ایمان اولیه خود به این کیش )ونه کیش های دیگر ( نداشته باشند، عملاً با یک مسأله حل ناشدنی مواجه خواهند گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه