عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه 3: سهولت عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک می باشد.

نتایج: با در نظر داشتن قدر مطلق t محاسبه شده (9.25)  که از  t بحرانی جدول (1.96) در سطح خطاپذیری 0.05 و درجه آزادی 179، بزرگتر می باشد (یا به بیانی دیگر سطح معنی داری آن از 0.05 کوچکتر می باشد، 0.05p=0.000<)، فرض صفر رد می گردد. پس با احتمال 95 درصد اظهار می کنیم که بین میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار (3) تفاوت معنی داری هست و میانگین به دست آمده برای اندازه رضایتمندی مشتریان از سهولت بهره گیری، از میانگین مورد انتظار به صورت معنی داری بالاتر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه 4: دسترسی عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک می باشد.

نتایج: با در نظر داشتن قدر مطلق t محاسبه شده (6.20)  که از  t بحرانی جدول (1.96) در سطح خطاپذیری 0.05 و درجه آزادی 179، بزرگتر می باشد (یا به بیانی دیگر سطح معنی داری آن از 0.05 کوچکتر می باشد، 0.05p=0.000<)، فرض صفر رد می گردد. پس با احتمال 95 درصد اظهار می کنیم که بین میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار (3) تفاوت معنی داری هست و میانگین به دست آمده برای اندازه رضایتمندی مشتریان از عامل دسترسی، از میانگین مورد انتظار به صورت معنی داری بالاتر می باشد.

فرضیه 5: اطمینان عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک می باشد.

نتایج: با در نظر داشتن قدر مطلق t محاسبه شده (14.21)  که از  t بحرانی جدول (1.96) در سطح خطاپذیری 0.05 و درجه آزادی 179، بزرگتر می باشد (یا به بیانی دیگر سطح معنی داری آن از 0.05 کوچکتر می باشد، 0.05p=0.000<)، فرض صفر رد می گردد. پس با احتمال 95 درصد اظهار می کنیم که بین میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار (3) تفاوت معنی داری هست و میانگین به دست آمده برای اندازه رضایتمندی مشتریان از عامل اطمینان، از میانگین مورد انتظار به صورت معنی داری بالاتر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش

–  مؤلفه های مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک کدامها هستند؟

سوال فرعی پژوهش

–  رتبه بندی(ترتیب اهمیت) مولفه های رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک چگونه می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری