مطالعه و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3) تحلیل آمار استنباطی

4-3-1) آزمون T استیودنت

در مطالعه آمار استنباطی آزمون T-Student تک گروهه را برای تبیین وضعیت هر مؤلفه انجام دادیم. در این مطالعه مقایسه سطح معنی دار را با حدود خطای …….. مورد مطالعه قرار دادیم.

سوال اصلی پژوهش

– مؤلفه های مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک کدامها هستند؟

برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش اقدام به تعیین مؤلفه ها وبررسی وضعیت آنها شده می باشد که با در نظر داشتن مؤلفه های رضایت مشتری فرضیاتی جهت آزمون ارائه گردید.

مؤلفه ها عامل مؤثری بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک نیست.

مؤلفه ها عامل مؤثری بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک می باشد.

فرضیه 1: امنیت عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک می باشد.

نتایج: با در نظر داشتن قدر مطلق t محاسبه شده (11.26)  که از  t بحرانی جدول (1.96) در سطح خطاپذیری 0.05 و درجه آزادی 179، بزرگتر می باشد (یا به بیانی دیگر سطح معنی داری آن از 0.05 کوچکتر می باشد، 0.05p=0.000<)، فرض صفر رد می گردد. پس با احتمال 95 درصد اظهار می کنیم که بین میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار (3) تفاوت معنی داری هست و میانگین به دست آمده برای اندازه رضایتمندی مشتریان از امنیت در ارائه خدمات، از میانگین مورد انتظار به صورت معنی داری بالاتر می باشد.

فرضیه 2: سرعت عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک می باشد.

نتایج: با در نظر داشتن قدر مطلق t محاسبه شده (11.7)  که از  t بحرانی جدول (1.96) در سطح خطاپذیری 0.05 و درجه آزادی 179، بزرگتر می باشد (یا به بیانی دیگر سطح معنی داری آن از 0.05 کوچکتر می باشد، 0.05p=0.000<)، فرض صفر رد می گردد. پس با احتمال 95 درصد اظهار می کنیم که بین میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار (3) تفاوت معنی داری هست و میانگین به دست آمده برای اندازه رضایتمندی مشتریان از سرعت ارائه خدمات، از میانگین مورد انتظار به صورت معنی داری بالاتر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش

–  مؤلفه های مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک کدامها هستند؟

سوال فرعی پژوهش

–  رتبه بندی(ترتیب اهمیت) مولفه های رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک چگونه می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری