تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

به عقیده هاروی و سالیون[1] قدرت و توانمندسازی به شکل بسیار پیچیده ای به هم مرتبط اند ، اما کوشش های کمی از سوی نظریه پردازان برای تبیین و تصریح مفهوم قدرت صورت گرفته می باشد . آن ها قدرت را پدیده ای پیچیده و چند بعدی می دانند که تعریف آن به دلیل گستردگی مفاهیم مرتبط با آن یعنی نفوذ ، کنترل و سلطه دشوار می باشد ( ابطحی ، سید حسین ، عاسبی، سعید ، 1386 ) . نظریه پردازان پیشنهاد کرده اند برای فهم رویکرد توانمندسازی بایستی ریشه آن یعنی قدرت مورد مطالعه قرار گیرد . منون رویکردهای مورد مطالعه قدرت در ارتباط با توانمندسازی به دو دسته جامعه شناسی و روانشناسی تقسیم بندی شده می باشد :

 

 

رویکرد جامعه شناختی به قدرت در ارتباط با توانمند سازی :

تأکید این رویکرد بر جنبه ساختاری زمینه تعاملات اجتماعی ، توزیع منابع کمیاب ، تقسیم کار متمرکز می باشد . باچاراچ و لاولر[2] فرق مفیدی بین قدرت و منابع قدرت در زمینه اجرایی یا مبادلات بین فردی ارائه داده اند . مبانی قدرت چیزی می باشد که دارنده قدرت را قادر می سازد تا رفتار دیگران را دستکاری و کنترل کند . منابع قدرت به ماهیت یاحالت کسب این منابع قدرت به وسیله دارنده قدرت تصریح می کند . فرنچ و ریون[3] پنج مبنای قدرت اجتماعی را تخصص ، پاداش ، اجبار ، قانون ، مرجعیت می داند .در مدل معروف A-B  ، قدرت A بر B  کارکرد مبانی قدرت می باشد .اغلب برداشت های قدرت در سازمان با منابع متعدد قدرت سروکار دارند . استلی و ساچادوا[4] عقیده دارند که در تعاملات سازمانی ، منابع قدرت به سه دسته تقسیم می شوند : اختیار سلسله مراتبی ، کنترل/ وابستگی منابع و مرکزیت شبکه . اختیار سلسله مراتبی مهمترین منبع رسمی قدرت در سازمان می باشد که به گونه گسترده بر مشروعیت مبتنی می باشد .فرد در جایگاه قدرت ، حق رسمی برای تصمیم گیری دارد . منبع مهم دیگر قدرت کنترل منابع می باشد . جایگاهی که فرصت برای کنترل منابع به مقصود کسب قدرت فراهم می کند .نهایتاً سازمان ها می توانند به عنوان یک شبکه ای از وابستگی های منابع نگریسته شوند که مرکزیت جایگاه معین در این شبکه به عنوان منبع اضافی قدرت اقدام می کند  ( Menon , Sanjay , 1995 ).

[1] Hardy & salivein

[2] Bacharach & Lowler

[3] French & Revan

[4] Astley & sachadeva

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه