تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی تسو کمسیگ[1] :

موتزیوس واژه آشنا تر تسوک مسیگ کایت را به معنای متناسب با مقصود بودن به کار برد. واژه آلمانی تسوک که از نظر لغوی به معنای مقصود می باشد ، نزد آلمانی زبان ها هم به معنای ارضای نیازهای آنی مادی یا فایده و هم به معنای مقصود ارگانیک درونی یا سرنوشت- به مثابه عملکرد نزد سالیوان بوده می باشد          ( forty,2000,181). پیش تر ، کارل فردریک شینکل ، عملکرد را در اظهار مقصود بخش های مختلف یا مقصود یک کل تعریف کرده بود که مترادف  مقصودی بود که بنا بایستی فضا و امکانات لازم را برای آن مهیا کند (  Hilberseimer,1964,18) . میس فان در سخنرانی ای در سال 1924، مقصود ( تسوک) یک بنا را معنای واقعی آن درهمه دوره ها نامید . با این حال، به دلیل ترجمه عبارت او به واژه فانکشن در انگلیسی ، مقصود او به سادگی اشتباه برداشت شده می باشد. کاربرد واژه تسوک مسیگ کایت به جای زاخلیش کایت به وضوح نشان می دهد که مقصود میس اظهار مقصود بنا بوده می باشد، نه اظهار منطقی ساخت (forty , 2000, 183-184).

1-13-1-7 معنای عملکرد در عملکرد گرایی :

یکی از راه های  دستیابی به شناختی عمیق تر نسبت به ماهیت عملکرد گرایی و معنای عملکرد نهفته در آن ، مطالعه این جمله های کلیدی و در نظر داشتن نظر معمارانی می باشد که این جمله ها را ذکر کرده اند :

1-13-1-7-1 فرم از عملکرد تبعیت می کند :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سالیوان کوشش می نمود تا معماری ارگانیک که در آن فرم از عملکرد تبعیت می کند خلق کند. عملکرد تنها به معنای عملکرد در نظر گرفته شده ، می توانست به مفهوم آن چه از پیش در وجود چیزی نهفته شده می باشد و خود را در فرم متجلی می کند ، در جمله ” فرم از عملکرد تبعیت می کند ” گنجانده گردد             ( Michl,1995).

[1] Zweckmassig

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه