تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه ی اجتماعی و جرم و بزهکاری :

تغییرات به وقوع پیوسته در دهه های اخیر، نشان از تحول اساسی در ساختار نظام ارزشی جامعه می دهد. تحولاتی که چه بخواهیم و چه نخواهیم با نظم سنتی پیشین در تقابل می باشد .  امروزه با تشدید فرایندهای جهانی شدن و پیامدهای فرهنگی- اجتماعی آن، به ویژه مصرف گرایی، تکثر جوامع و به تبع آن آسیب های اجتماعی از قبیل افسردگی و اعتیاد، جرم و بزهکاری، جنایت و شورش های اجتماعی، بیکاری و اوقات فراغت، مشکل در ازدواج، کنکور و…، نوجوانان و جوانان به موضوع سیاست های اجتماعی مبدل شده اند . نوجوانان و جوانان به عنوان یکی از مهمترین گروه های سنی، تنها افرادی نیستند که در معرض فرایندهای متفاوت توسعه اجتماعی قرار گرفته اند، بلکه آنها به شیوه ای متفاوت از سایر گروههای سنی به این رویدادها واکنش نشان داده اند . انتخاب و محاسبه دو شاخص سرمایه اجتماعی منوط به اهمیت شاخص و هم چنین داده های موجود می باشد . این شاخص ها عبارتند ازمیزان مشارکت جمعی (نسبت تعداد اعضای کانون های فرهنگی، هنری و سیاسی به جمعیت ) و اندازه جرم (نسبت تعداد پرونده های قضایی به جمعیت ). نتایج محاسبات نشان می دهد در سال هایی که جرم زیاد بوده، سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده می باشد و در سال هایی که اندازه ارتکاب جرم کم بوده، اندازه سرمایه اجتماعی در سطح بالایی قرار داشته می باشد  (سعادت، رحمان ، 1386) .

2-1-10-6 سرمایه ی اجتماعی و مشارکت های زنان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آن جایی که گروه های مختلف اجتماعی ، نژادی و جنسیتی درموقعیت های ساختاری و شبکه های اجتماعی متفاوت قرار دارند، از نظر بهره مندی ازسرمایه ی اجتماعی متفاوت هستند . به عنوان مثال زنان و اقلیت ها یک جایگاه نابرابر در سرمایه ی اجتماعی قرار دارند و فرصت های کمتری در اختیار آنان قرار   می گیرد که در زندگی اجتماعی از آن بهره گیری می کنند و در بهره گیری از منابع و تحرک شغلی خود موفق شوند  (لین،  2001 ، ص 95 به نقل از موحد و همکاران، 1387، ص 164) . همبستگی های معناداری میان ابعاد سرمایه ی اجتماعی و اندازه مشارکت سیاسی زنان بالای هجده سال نظاره شده می باشد. که درآن مشارکت سیاسی به معنی «تمایل هر فرد به درگیر شدن در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی» (راش، مایکل ، 1383، ص 123) یا «شرکت در فرآیندهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می انجامد و سیاست عمومی را تعیین می کند و یا بر آن اثر می گذارد» (ابرکرامبی و دیگران، 1367، ص 286) تعریف شده می باشد. پس مشارکت سیاسی، اولاً، یک کنش اجتماعی می باشد؛ ثانیاً، به شکلی داوطلبانه اعمال می گردد؛ ثالثاً، با جایگاه اجتماعی افراد ارتباط نزدیک دارد (موحد، مجید ، 1382، ص 6) در زمانی که مناصب حساس اجتماعی تنها به مردان سپرده گردد، مردسالاری به منصه ی ظهور می رسد که به نوعی شکاف جنسیتی دامن می زند و سطح روا بط اجتماعی زنان را به نفع مردان پایین می آورد و بخش قابل توجهی از جمعیت هر کشور که نقشی به سزا در توسعه ی همه جانبه اعمال می کنند، همواره از توزیع ناعادلانه ی فرصت ها و منابع، بالاخص در کشورهای جهان سوم، محروم می مانند (ساروخانی، باقر ، 1370، ص 26) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه