تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

. اما مطمئناً برای خدماتی که سرمایه ی انسانی ارائه می دهد ، بایستی قیمتی در بازار وجود داشته باشد و در حقیقت این قیمت همان اجاره ای می باشد که برای بهره گیری از این خدمات به صورت حقوق و دستمزد ، پاداش های کارآفرینی و دیگر مزایا توأم با رضایتمندی فوق العاده فرد در نتیجه احراز این توانایی ها پرداخت می گردد. سرمایه انسانی سرمایه ایی با دوام می باشد لیکن زمان ارائه خدمات این سرمایه محدود می باشد . سرمایه ی انسانی نیز نیاز به نگهداری و در صورت لزوم تعمیر، ترمیم و تعویض دارد تا مانند سرمایه های مادی بیکار و یا مورد اتلاف قرار نگیرد . این نوع سرمایه نیز چنانچه نتواند خود را با تغییرات تکنولوژیکی تطبیق دهد قبل از استهلاک از دور یا رده خارج می گردد ( عمادزاده ، 1375 ، صص 35-34 ) . عناصر هشت گانه سرمایه انسانی نیز به قرار زیر می باشد :

افراد : تصریح به دانش مهارت ها و توجه های افراد وشیوه ی تأثیر گذاری مستقیم این عوامل بر عملکرد کلی سازمان دارد.

رهبری : رهبران عالی رتبه از طریق اعمال، رفتار و پیام های خود حال و هوای فرهنگ سازمانی را تعیین می کنند.

مدیریت دانش : جریان اطلاعات و دانش و شیوه تأثیر گذاری آن بر کارآیی و بهره وری سازمانی.

تصمیم گیری راهبردی : فرایند تأثیر گذاری نحوه اتخاذ تصمیمات سازمانی بر اثر سازمان در جامعه.

مدیریت و ساختار سازمانی : عملیات روزمره را تحت تأثیر قرار می دهد.

باز سازماندهی سیستم ها : پاداش های مستقیم و غیر مستقیم که بر انگیزش کارکنان تأثیر می گذارد.

فرایند پیش روی اعمال/ فعالیت ها : شیوه فرایند کار و جریان کار را که بر کیفیت و تاثیر عملیاتی اثر می گذارد کنترل می نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه گیری پیشرفت : سیستمی می باشد که انتظارات فرد، گروه و بخش را به مقصود اطمینان یافتن دستیابی برای طرح کار سازمان نظارت می نماید. این امر بر توانایی رهبری و مدیریت برای حصول پاسخگویی روشن اثر می گذارد .

 شواهد فزاینده نشان می دهد که فعالیت های سرمایه انسانی نقشی مهم در بهبود عملکرد سازمان ایفاء می نماید . شواهد مربوط به بازده مثبت و قابل توجه بر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی دامنه ای از مهارت های فردی تا نتایج و بروندادهای سازمانی مانند افزایش اندازه ارائه خدمات، بهره وری چشمگیر، سود آوری ،  عملکرد سازمان در جامعه،  و بهبود کیفیت خدمات تولیدات . همچنین ادبیات مربوطه نشان می دهد که آموزش نه تنها نگهداری کارکنان کلیدی سازمان را بهبود می بخشد بلکه هم چنین تعیین کننده اصلی بروندادهایی مهم زیرا رضایت مشتری ، فروش به ازای هر کارمند و سرمایه سازی بازار می باشد . نتایج پژوهشی که انجمن آموزش و توسعه آمریکا در سال 2000 انجام داد حاکی از این می باشد بین هزینه هایی که بابت آموزش هر یک از کارکنان انجام می گیرد و نرخ نگهداری مشتریان همبستگی قوی هست .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه