تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

آپهوف این نوع مفهومی کردن سرمایه اجتماعی را با ایده های کلمن و پانتام سرمایه اجتماعی متناسب می داند. او اظهار می کند که هم کلمن و هم پانتام در تعریف و تحلیل خود از سرمایه اجتماعی بر عناصر ساختاری و شناختی آن تأکید داشته اند؛ اما او معتقد می باشد که آنا سرمایه اجتماعی را بیشتر به صورت توصیفی به کار گرفته اند تا تحلیلی؛ و به نظر او، نگاه این چنینی یعنی به وسیله سازماندهی عوامل سازنده پرمایه اجتماعی به دو طبقه بندی اصلی – که می تواند آن را دقیق تر و برای مطالعه آماده کند –  مناسب تر می باشد و چنین تدوینی از مفهوم سرمایه اجتماعی به گونه ای می باشد که برای پیشرفت کارهای نظری و اندازه گیری و ارزیابی مناسب تر خواهد بود . آپهوف می گوید این دو طبقه بندی از سرمایه اجتماعی در سطح بالایی به هم وابسته اند، به گونه ای که هرکدام از شکل ها (ساختاری یا شناختی) به یکدیگر کمک می کنند؛ هر دو از طریق تجارب شرطی می شوند و فرهنگ و روحیه یا طرز فکر یک دوره و دیگر عوامل تأثرگذار آنها را تقویت می کنند . هر دو شکل ساختاری و شنا ختی سرمایه اجتماعی در تحلیل آخر پدیده های فکری به شمار می طریقه (همان ،  1385ص 39) .

سرمایه ی اجتماعی و مدارای اجتماعی :  

ایران کشوری می باشد که دارای اقلیت ها و قومیت ها و مذاهب مختلف و متعددی می باشد. مسلمان، مسیحی، یهودی، زردشتی، …، فارس، آذری، نمود، عرب … که مدارا، همزیستی، همبستگی و وحدت آنها زیر یک پرچم و داخل مرز و بومی مشخص نیازمند داشتن اشتراکات ارزشمند و قوی بسیاری می باشد که اگر اختیاری، انتخابی و آگاهانه و متداوم باشد می توان از آن به عنوان یک سرمایه ی ارزشمند اجتماعی دانست روشن می باشد که یکی از چالش های عصر جدید ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی می باشد. صاحب نظران در سال های اخیر اذعان داشته اند که تحمل و مدارا بخشی از سرمایه اجتماعی می باشد. تحمل و مدارا بخشی از هویت ما ایرانیان می باشد. شاخص های تحمل و مدارا  عبارتند از در نظر داشتن دیدگاه های گوناگون، پرهیز از تعصب، تکریم به تفاوت های فردی، کوشش جهت کشف زمینه های مشترک، عدم تنفر نسبت به اعضای گروه های متفاوت، عدم کوشش جهت بدنام کردن دیگران، عدم توهین به دیگران، دادن احساس خوب به دیگران، کوشش در برقراری ارتباطات اثربخش با دیگران، در نظر داشتن منافع دیگران و عدم احساس جدایی از دیگران. (نصراصفهانی، علی و همکاران، 1388ص 40) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه