عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه نان لین[1] :

لین با طرح نظریه منابع اجتماعی مطرح نمود که دستیابی به منابع اجتماعی و بهره گیری از آنها می تواند به جایگاه های اجتماعی- اقتصادی بهتر منجر گردد لذا او در سال های اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی را به عنوان منابع نهفته در ساختار اجتماعی مطرح نمود که با کنش های هدفمند قابل دسترسی می باشد . از نظر لین منابع ارزشمند در اکثر جوامع ثروت، قدرت و پایگاه اجتماعی می باشد و لذا سرمایه های اجتماعی افراد را بر حسب اندازه یا تنوع ویژگی های دیگرانی که فرد با آنها پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم دارد قابل سنجش می داند (توسلی ، غلامعباس،1384 ، ص10) . از نظر لین دو عنصر مفهومی و مهم سرمایه اجتماعی ((منابع نهفته)) و ((جایگاه های شبکه ای)) می باشد و نتایج سرمایه گذاری های افراد در روابط و شبکه های اجتماعی در ارتباط با دو نوع کنش ابزاری و کنش اظهاری طبقه بندی می گردد که برای کنش ابزاری سه نوع بازدهی اقتصادی(ثروت) سیاسی(قدرت) و اجتماعی(شهرت) و در کنش اظهاری سرمایه اجتماعی ابزاری برای تحکیم منابع و دفاع در برابر از دست دادن احتمالی منابع و به سه نوع بازدهی سلامت جسمانی، سلامت روانی و رضایت از زندگی تصریح می کند .

 

2-1-9  نظریه آپهوف[2] :

آپهوف برای مفهومی کردن و ساختن یک چارچوب مفهومی از سرمایه اجتماعی این گونه عنوان می کند که برای فهم بهتر سرمایه اجتماعی بایستی آن را به دو طبقه مرتبط به هم از پدیده ها تقسیم کنیم : ساختاری، و شناختی. این تقسیم بندی برای فهم سرمایه اجتماعی به همان اندازه اهمیت دارد که منابع تجدید شونده و غیر تجدید شونده برای سرمایه طبیعی دارای اهمیت می باشد . آپهوف سرمایه اجتماعی را در شکل ساختاری آن با شکل های گوناگون سازمان اجتماعی پیوند می زند. عناصر سازمان اجتماعی در طبقه بندی ساختاری کنش دو طرفه سودمند را به وسیله ی کاهش هزینه ها، ایجاد الگوهای کنش متقابلی که نتایج پر حاصل را به واسطه ی همکاری به وجود می آورد، تسهیل می کند . ایده های ناشی از طبقه بندی شناختی زمینه را برای مردم جهت کنش دو طرفه سودمند فراهم می آورد، که بخشی از علت های آن عبارت می باشد از آنکه وقتی آنها به گونه ای گسترده در یک موضوع سهیم باشند، خیلی بهتر و با خواست خود همکاری می کنند . هنجارها، ارزش ها، توجه ها، و باورهای سازنده ی سرمایه اجتماعی شناختی رفتار مبتنی بر همکاری و تعاون را منطقی و قابل تکریم می کنند . آپهوف از این نکته صحبت می کند که هر چند، به گونه انتزاعی می توانیم سرمایه اجتماعی ساختاری را بدون سرمایه اجتماعی شناختی متصور شویم و بر عکس، اما در اقدام در نظر گرفتن این دو بدون هم نامحتمل و مشکل می باشد . نکته ی دیگری که آپهوف در این مورد مطرح می کند، بیرونی و قابل نظاره بودن سرمایه اجتماعی ساختاری و دورنی و غیرقابل نظاره بودن سرمایه ی اجتماعی شناختی می باشد . اما او بر این نکته تأکید می گذارد که این هر دو قلمرو در اقدام باهم متصل می باشند؛ او اینگونه مطرح می کند که در نظریات علوم اجتماعی این دو از طریق پدیده ی رفتاری ذهنی ای مانند انتظارات باهم دیگر پیوند دارند . سازمان های رسمی یا غیررسمی با تأثیر ها، قواعد، رسوم، و رویه ها، موازی با شبکه های رسمی یا غیررسمی کنش های متقابل، به همراه هنجارها، ارزش ها، توجه ها و باورهایی که یک جمعیت در آن سهیم هستند می تواند به اثرات حاصله نیرو و توان بدهد . (آپهوف، 2000،به نقل از مسعود ماجدی و عبدالعلی لهسایی زاده، 1385).

[1] Nan Lin

[2]  Uphoff

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه