شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

. تعهد : تعهد بیانگر اندازه پذیرش هدف های مرسوم جامعه و احساس دینی می باشد که فرد نسبت به جامعه در خود اساس می کند. به تعبیر دیگر ((هیرشی)) بر آن می باشد که هر قدر فرد در محیط هایی مانند محیط مدرسه، اشتغال، خانه و مانند آن، نیاز بیشتری به سرمایه گذاری در خصوص کنش های موافق یا جامعه احساس کند، دلیل بیشتری خواهد داشت که برای حفاظت از دستاوردهای خود، با دیگران همانطور بماند، و پیش روی کسانی که نیاز کمتری به این سرمایه گذاری احساس می کنند، خطر و ضرر کمتری را در ارتکاب جرم و ناهنجاری احساس می کنند و حتی ممکن می باشد در پی بدست آوردن فرصتی برای سود بردن از آن برانید .

  1. این عنصر بیانگر اندازه درگیری و مشارکت در تأثیر ها و فعالیت های اجتماعی می باشد به نظر هیرشی کسانی که گرفتار کار، زندگی خانوادگی، سرگرمی، و غیره هستند معمولاً فرصت کمتری برای رفتارهای نابهنجار و کجروی اجتماعی را دارند در عین حال به نظر او همین مشارکت فرد فرد را در معرض انواعی از اهرم های کنترل اجتماعی قرار می دهد که افراد مرتبط با او بر او اعمال می کنند. به همین نحو عیان می باشد که کسانی که در فعالیت های مرسوم و متعارف جامعه مشارکت ندارند، فرصت و آزادی اقدام بیشتری برای دستیازیدن به رفتارهای کجرو از را دارند .

4 . باور : عنصر باور بیانگر اندازه اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخلاقی و اجتماعی، باور او نسبت به ارزش ها و هنجارهای اخلاقی جامعه و وفاداری وی به آنها می باشد به نظر هیرشی اگر فردی جداً این باور را داشته باشد که درگیر شدن در گونه هایی خاص از رفتارها کار درستی نیست مشارکت از آن رفتارها برای او دور از تصور خواهد بود پیش روی کسانی که اعتقاد و وفاداری ضعیفی نسبت به هنجارهای اخلاقی دارند، ممکن می باشد تمایل بیشتری به نادیده گرفتن آنها داشته باشند و بیشتر به کجروی مبادرت ورزند . هیرشی به مطالعه احتمال رفتارهای نابهنجار و کجرو اند در میان قشر جوان پرداخته، و با تکیه بر الگوی یاد شده، نخست متذکر می شوند که جوانان در سطح متعددی با جامعه پیوند می خورند، و به ارزش ها و هنجارهای آن ملتزم می مانند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد