تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

ب: سرمایه اجتماعی بوسیله باورها و ارزشهای اخلاقی افراد که اکتسابی می باشد تولید می گردد و بر سطح فعالیتهای داوطلبانه افراد تأثیر می گذارد .

ج: سرمایه اجتماعی بوسیله تصورات جمعی بین اعضاء تولید می گردد .

از نظر توکویل برای تولید سطوح مختلف سرمایه اجتماعی مکانیسم هایی لازم می باشد که سازمان یافته باشند. مثلاً اگر سازمانهای داوطلبانه رونق پیدا کنند می توانند اعتماد بین افراد را افزایش داده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد ( توکویل ، الکسی دو ، 1347 ) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-6  نظریه افه و فوش[1] :

((افه و فوش)) در مقاله خود سرمایه اجتماعی را بعنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محله، جوامع، مناطق و بخش ها معرفی نموده اند و آن را متغیر، کوچک و بزرگ و یا کم و زیاد می دانند. آنان سرمایه اجتماعی را با سه عنصر اصلی و شاخص معرفی می کنند. در قالب گرایش ها به آگاهی و توجیه، در بعد تمایلات رفتاری به اعتماد و در بعد الگوهای ساختاری به انجمن پذیری تصریح می کنند (افه ، کلاوس ، 1384) .

آگاهی و توجه، شامل مجموعه افکار و عقاید و حساسیت نسبت به زندگی اجتماعی و سیاسی و در نظر داشتن هر چیزی که در سریع ترین معنا مربوط به “امور عمومی” می باشد . تمرکز بر رفاه مادی، رفتار اخلاقی، کمال شخصی، کیفیات زیبایی شناسانه و سایر ویژگی های شرایط زندگی که به یک جامعه سیاسی تعلق دارند و مسائل مربوط به زندگی شهروندی موضوع آگاهی و توجه را شامل می گردد . در این شکل آگاهی دارایی فردی بوده و ضرورتی در بروز و ظهور در شکل یک فعالیت مدنی و انجمنی ندارد . آگاهی و توجه پیش شرط شناختی ضروری و شکل فعال تر مسئولیت مدنی می باشد (افه ، کلاوس ، 1384)

به نظر اوفه اعتماد، در دو گونه قوی و ضعیف مطرح می باشد. اعتماد ضعیف شامل نبود ترس و شک نسبت به رفتار احتمالی دیگران می گردد . بی اعتمادی نسبت به دسته و یا گروهی و نفرت عمومیت یافته نیز در مسیر اعتماد ضعیف قرار می گیرد . اما اگر شخصی منتظر برخوردهای خصمانه، نیرنگ، فریب، عدم همکاری و رفتار نادرست از سوی دیگران باشد دیگر شخص از اعتماد ضعیف هم برخوردار نیست (همان ، ص191) . پیش روی اعتماد قوی زمانی هست که شخص نه تنها نسبت به مردم خوش بین می باشد و آنان را دارای طینت خوب و خیرخواه بداند، بلکه شرکت در یک فعالیت را در اکثر اوقات بدون در نظر داشتن هزینه فرصت از دست رفته و احساس ضرر و زیان، یک حرکت خردمندانه بداند و انتظار کمک متقابل و رسیدن به منافع ناشی از تعاون با دیگران را داشته باشد .

[1] offe & fosh

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه