عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

5  نظریه دوتوکویل[1] :

مدلی که “توکویل” درمورد سرمایه اجتماعی ارائه می کند از این جهت جالب می باشد که وی نشان می دهد، چگونه سازمان های داوطبانه می توانند به ایجاد سرمایه اجتماعی و تقویت همکاری کمک کنند. از نظر وی ارزش یک سازمان در این می باشد که به افراد اطمینان می بخشد که بر اساس یک اصول مستمر فعالیت چند جانبه و تعامل داشته باشند که در واقع سازمان یک بازی تکراری را ایجاد می کند که برای توسعه همکاری لازم به نظر می رسد.

همان گونه که بسیاری از سازمان های موجود از اعضای خود می خواهند که اهداف بلند مدت سازمان را به منافع زودگذر و فوری خویش ترجیح دهند و این یک قاعده بازی در همکاری می باشد که از منافع خود بخاطر منافع گروه چشم پوشی نمود . زیرا فرد اینگونه متقاعد می گردد که منافع او در میان جمع پایدارتر و مفیدتر خواهد بود. آنگونه که “توکویل” مکانیسم غلبه بر ((ادراک صحیح از منافع خود)) را در جامعه امریکایی مطرح می کند و مقصود او در واقع تبیین روشی می باشد که مردم با رضایت کامل سهمی از زمان و دارایی شان را برای آسایش ملی بطور فداکارانه و داوطلبانه مورد بهره گیری می دهند.

از نظر توکویل یکی دیگر از فواید سازمان ها این می باشد که با بهره گیری از مکانیسم های رسمی و غیر رسمی، مثل تهدید به اخراج و محرومیت از کار و با ایجاد ممنوعیت، عدم همکاری و عدم اطمینان را در بین اعضاء خنثی نماید . هدف توکویل ملاحظه بعضی مدلهای جایگزین برای ایجاد سرمایه اجتماعی، همچون نظریه انتخاب عقلانی و نظریه اقدام جمعی می باشد . وی بر متغیرهای روانی تأکید دارد و معتقد می باشد که اگر چه به روشی سرمایه اجتماعی را ایجاد نمی کنند، اما می توانند بر آنها تأثیر بگذارند، لذا به تعریف یک مدل چند گزینه ای می پردازد . شاخص های مورد نظر((توکویل)) شامل عضویت در سازمانهای داوطلبانه با اقتباس از نظریه ((پاتنام))، ارتباط بین رضایت از زندگی و اعتماد به دیگران، با اقتباس از دیدگاه ((اینگلهارت[2])) و سنجش اندازه شاد بودن، اعتماد فردی و حس وطن پرستی و نوعدوستی مرکز ثقل و توجه ((توکویل)) می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

((توکویل)) نتیجه می گیرد که سرمایه اجتماعی دارای سه ویژگی عمده می باشد و از منابع زیر تولید می گردد:

الف: سرمایه اجتماعی بوسیله ویژگی های فردی و شخصیتی افراد که از طریق جامعه پذیری در خانواده شکل می گیرد به وجودمی آید؛ اگر چه ممکن می باشد از طریق تعامل در سازمانهای داوطلبانه تأثیر گذارتر باشند .

[1] Dutukoile

[2] Ingelhart

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه