عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

4  نظریه فرانسیس فوکویاما[1] :

فوکویاما، از متفکرین هم عصر ما در کتاب معروف پایان نظم می گوید : اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب (مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا 1961) بکار رفته می باشد که در آن تبیین داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های قدیمی و مختلط شهری صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند (فوکویاما،1379: 10) . فوکویاما بر وجود هنجارها و ارزش های غیر رسمی در یک گروه اعتقاد دارد و سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند : ((سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی می باشد که اعضای گروهی که همکاری و تعامل میانشان مجاز می باشد، در آن سهیم هستند.)) (همان ،1379، ص 11) . به نظر او هنجارهای تشکیل دهنده، سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار روابط دو دوست گرفته تا آموزه های پیچیده ای را در برگیرند. این همکاریها بایستی در روابط بالفعل آدمیان بطور عینی مصداق یابند (تاجبخش ، کیان ، 1384، ص 169) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ارتباط با  دیدگاه سرمایه اجتماعی فوکویاما اعتقاد دارد که بایستی دو نکته را روشن نمود:

  1. سرمایه اجتماعی به این دلیل زیر مجموعه سرمایه بشر نیست، زیرا که این سرمایه متعلق به گروه ها می باشد و نه به افراد، هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند در صورتی معنی دارد که بیش از یک فرد در آن سهیم باشد .
  2. سرمایه اجتماعی با در نظر داشتن علم سیاست و علم اقتصاد لزوماً چیز خوبی نیست . در این علوم همکاری و همیاری برای تمام فعالیت های اجتماعی خواه خوب یا بد، ضروری می باشد .

[1] Fukuyama Feransise

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه