تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

واحد[1] سازمانی :

یک جزء از کل دستگاه را تشکیل می دهد که مسئول اجرای یک رشته فعالیت مرتبط می باشد.

 

1-13-2-2 رده[2] یا طبقه سازمانی:

از تعدادی واحدهای سازمانی تشکیل می گردد که در ردیف هم قرار دارند.

 

1-13-2-3 تثبیت[3] سازمان :

کلیه مؤسسات وسیع به مقصود تثبیت سازمان رسمی خود و تسجیل روابط و اختیارات کارمندان، متوسل به وضع مقررات و موازینی می شوند که  به وسیله قانون و اساسنامه و… تدوین می گردد. اما تبیین روابط و اختیارات نباید به قدری غیر قابل انعطاف باشد که مانع پیشرفت امور گردد.

قوانین و مقررات: اساسنامه مؤسسات و بنگاه های خصوصی بایستی طبق قانون، تدوین و به تصویب مراجع برسد. وجه مشترک جمیع این مقررات اساسی آن می باشد که اختیار روسای سازمان را محدود می کند. زیرا تغییر اصول اساسی سازمان و اداره مؤسسات مربوط، بدون تصویب مراجع بالاتر امکان پذیر نیست. فقط اصول سازمان در اساسنامه تصریح می گردد.اختیارات مربوط به تعیین جزئیات سازمان بایستی به مقامات اجرایی تفویض گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-13-2-4 راهنمای[4] سازمان:

وسیله موثری به مقصود تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف متصدیان مشاغل مختلف سازمان و تبیین روابط آنها با یکدیگرمی باشد.کلیه مشاغل به وسیله نموداری در راهنمای سازمان مشخص می گردد تهیه راهنمای سازمان و تبیین شغل موجب تسهیل تفویض اختیارات می گردد.

 

1-13-2-5 مشخصات[5] مشاغل سازمان :

وظیفه: نوع شغل و مقاصد اصلی آن به نحوی که تمیز شغل معینی از سایر مشاغل سازمان میسر باشد، تحت عنوان وظیفه ذکر می گردد.

تکالیف و اختیارات: تکالیف شغل، جزئیات طریقه اجرای وظیفه را تبیین می دهد. وظیفه، عناصر اصلی شغل را تبیین می دهد، در حالی که تکالیف شغل ناظر بر عملیات و فعالیت های مشخصی می باشد که برای اجرای وظیفه لازم می باشد. حدود و اختیارات شاغل هر شغل نیز بایستی معلوم باشد. اختیار در اینجا به معنی حق تصمیم گیری به مقصود انجام وظیفه می باشد.

[1] Unit

[2] Class

[3] Stabilize

[4] Guide

[5] Specification

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد