تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریۀ بیشینه کمترین توزیع مجدد درآمد راولز و فقر زدایی :

همان گونه که نظاره کردید نحوۀ انتخاب سیاست های توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا بستگی به گزینش نوع تابع رفاه اجتماعی دارد. برای نمونه اگر فرض نماییم که تابع مطلوبیت گرایی رفاه اجتماعی یک تابع وزنی به شکل زیر باشد :         W = k1u1+k2u2+k3u3+….kiui+….knun

 

آن گاه  Kiوزن ( اهمیت ) اجتماعی مطلوبیت هر فرد را نشان می دهد . حال اگر فرض کنیم جامعه اهمیت خاصی برای مطلوبیت فقرای خود قابل باشد ، متعاقبأ های بالا تری برای افراد فقیر نسبت به افراد غنی در نظر خواهد گرفت . در یک حالت افراط و تفریطی اگر K برای فقرا (افراد با درآمد روی خط فقر و پایین تر از آن ) مثبت و برای اغنیا (گروه درآمد بالا تر از خط فقر ) صفر مقصود گردد و هدف جامعه نیز بیشینه کردن تابع رفاه اجتماعی باشد آن گاه مدل توزیع مجدد درآمد بیشینه کمترین یا راولز را خواهیم داشت که از دید نحو سیاستگذاری توزیع مجدد درآمد این نتیجه را دربردارد که درآمد می بایستی کاملاً به گونه مساوی توزیع گردد مگر آنکه عدم توزیع مساوی درآمد رفاه فقرا را افزایش دهد . در مدل اقتصادی دو نفره ای،اگر فرد فقیر در استخدام  فرد غنی باشد و بر اساس مدل راولز دولت از طریق وضع مالیات بر فرد غنی به فرد فقیر یارانه پرداخت نماید ، فرد غنی ممکن می باشد مجبور به کاهش یا کلا قطع تولید گشته و در نتیجه فرد فقیر شغل خود را از دست بدهد . به علاوه پرداخت انتقالی که فرد فقیر از دولت دریافت خواهد نمود کمتر از درآمد شغلی وی خواهد بود لذا نظاره می گردد که در این مدل امکان تفاوت بین درآمد افراد هست .

ایده روش بیشینه کمترین کم ترین توسط جان راولز[1] استاد فلسفه دانشگاه هاروارد آمریکا در دهه     1950 ارائه گردید و بعد ها توسعه پیدا نمود از آن جهت توجه اقتصاد دانان را به خود معطوف داشته که وی مدعی می باشد که نظریه اش از اعتبار اخلاقی برخور دار می باشد که از دیگر نظریه ها برخور دار نیستند . راولز در واقع بحث وضعیت اولیه[2] را مطرح می سازد . بدین معنا که از آنجا که افراد قبل از تولد (در وضعیت اولیه ) فاقد هر گونه اطلاعاتی در مورد جایگاه  اجتماعی خود نظیر وضعیت دارایی ، توانایی یا سلامتی خویش هستند و واقعا نمی دانند که آیا پس از تولد فقیر یا غنی خواهند گردید نظر آنها نسبت به نحوه توزیع عادلانه درآمد عاری از هر گونه تبعیض می باشد. اما نظر افراد پس از تولد نسبت به نحوه توزیع درآمد جامعه تحت تأثیر جایگاه اجتماعی آنها فرم و شکل می گیرند .

[1] Jhon Ruvelze

[2] Original Position

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه