عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

2  نظریه مطلوبیت گرایی توزیع مجدد درآمد و فقر زدایی :

بیش از یک صد سال پیش در مکتب مطلوبیت گرایی که پیشگام آن جان استورات میل[1] می باشد پیشنهاد گردید می باشد که هدف هر جامعه بایستی بیشینه کردن کل رفاه اجتماعی باشد . بدین معنا که اگر از نظر جبری  n فرد در جامعه باشند وتابع مطلوبیت فردi  ام را  U i بنامیم ، آن گاه رفاه اجتماعی یعنی تابعی از مطلوبیت افراد آن جامعه و به شکل روبرو خواهد بود : W= f ( u1,u2,u3,….ui,….un )   

تابع فوق به تابع ضمنی رفاه اجتماعی مطلوبیت گرایی معروف می باشد. لازم به تبیین می باشد که در اصل مکتب مطلوبیت گرایی فرض بر این نهاده شده بوده که تابع رفاه اجتماعی عبارت از حاصل جمع مطلوبیت های افراد جامعه باشد .  اما امروزه در اقتصاد مدرن رفاه عنوان تابع رفاه اجتماعی مطلوبیت گرایی به تابعی از نوع تابع فوق اطلاق می گردد . در تابع مذکور تحت شرایط برابر افزایش مطلوبیت هر یک از افراد جامعه موجب افزایش رفاه اجتماعی می گردد بدین معنا که حتی افزایش مطلوبیت تنها یک فرد در اجتماع بدون کاهش در مطلوبیت فرد دیگری منجر به افزایش رفاه اجتماعی می گردد . حال سوُال سیاستگذاری که در اینجا مطرح می گردد این می باشد که در چنین جامعه ای حدود دخالت دولت در امر فقر زدایی چکونه تعیین می گردد ؟ پاسخ به این سوُال از این طریق به دست می آید که دولت بایستی تا آن حد به سیاست توزیع مجدد درآمد خود ادامه دهد تا رفاه اجتماعی بیشینه گردد .

معضلات اجرایی بهره گیری از این مدل مکتب مطلوبیت گرایی به مقصود فقر زدایی عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف : در اقدام تقریبأ غیر ممکن می باشد که تمامی افراد جامعه دارای توابع مطلوبیت یکسان و در نتیجه مطلوبیت نهایی مشابه باشند .

ب : اگر چه برای بسیاری از کالا ها و خدمات ممکن می باشد قانون بازده نزولی مطلوبیت نهایی صادق باشد اما هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که قاعده مذکور در مورد درآمد نیز صدق کند .

[1] John Stuart Mill

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد