عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع مدیریت :

مدیریت را بسته به این که چه فعالیتی در سازمان انجام می دهند می توان به سه سطح تقسیم نمود :

مدیریت عملیاتی[1] :

در این سطح مدیران و کارکنانی فعالیت می کنندکه مستقیماً با واحد های اجرا و اهداف مؤسسه در ارتباط اند. این دسته از مدیران ار سطح مدیریت میانی دستورالعمل را گرفته و با تنظیم عملیات کوتاه مدت کوشش می کنند فعالیت واحد های اجرایی را هدایت و هدف های سازمان را تحقق بخشند.

مدیریت میانی[2] :

مدیران میانی به گونه مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش می دهند ، کارشان مدیریت بر سرپرستان می باشد و تأثیر حلقه ی واسطی را میان مدیریت عالی و مدیریت عملیاتی بر عهده دارند. مدیران میانی برنامه ریزی میان مدت می کنند و برای اظهار نظر مدیریت عالی برنامه های جامع تر و بلند مدت آماده می سازند و عملکرد مدیری رده های تحلیل کرده ، توانایی و آمادگی آن را برای ارتقا تعیین می کنند و به مدیران رده پایین در تولید ، پرسنل و سایر مسائل ، خدمات مشاوره ای عرضه می دارند.

مدیریت عالی[3] :

مدیران عالی عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند. درمورد موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطوح پایین به تبادل نظر می پردازند و به تنظیم برنامه های بلند مدت و سیاست های کلی سازمان اقدام می کنند ( رضائیان ، علی ، 1388).

 

1-13-4-3   مدیریت یکپارچه شهری ( Integrated management of urbun  ) :     

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مفهوم مدیریت شهری  پس از دهه 1970 از سوی سازمان بین المللی برنامه مدیریت شهری بانک جهانی و مرکز سازمان ملل، جهت بهبود مدیریت رشد شهرها در کشورهای در حال توسعه به گونه جدی مطرح گردید . بر اساس اسناد چاپ گردیده از سوی کمیسیون سکونتگاه های انسانی سازمان ملل[4]  در سال 1993، اهداف مدیریتی شهری شامل الف: ارتقاء شرایط کار و زندگی همه ساکنان شهر با توجه ویژه به کسانی که جایگاه پایینتری در برآوردن نیازها و حفاظت از حقوق و شئونات خود دارند؛ ب: تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی: پایدار؛ ج: حفاظت از محیط کالبدی می گردد(طاهرخانی، 1379  5 و4 ).شالوده مدیریت شهری عبارت می باشد از برعهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و متناسب سازی  منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شهری ، به اظهار دیگر مدیریت شهری عبارت می باشد از  سازماندهی عوامل و منابع برای برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر می باشد. هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه همراه با عدالت اجتماعی، کارآیی اقتصادی و پایداری زیست محیطی می باشد. در ادامه فعالیتهای سازمان های بین المللی در زمینه بهبود مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه ، مفهوم حکمروایی شایسته شهری مطرح گردید که در ایران به مدیریت(حکمرانی) مطلوب، خوب یا کارآمد شهری نیز ترجمه شده می باشد. این مفهوم در پی آن می باشد تا تأثیر دولت را در حد متناسب کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری ها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم در راستای بهبود و ارتقاء مدیریت شهری و پیامدهای آن بر زندگی ذینفعان بکاهد. در این نظام شهرداران تأثیر رئیس اصلی اجرایی شهر را بر عهده دارند که قدرت آنها متکی بر آراء مستقیم یا غیر مستقیم مردم از طریق شوراهای شهر و منتخب مردم می باشد. مشارکت مردم در اشکال، احزاب سیاسی، اتحادیه ها، انجمنها و انواع گروههای دواطلب در اداره، ساماندهی شهر و اقدام های اجرایی اساس حکمروایی شایسته شهری می باشد . همچنین با انتخاب نمایندگان شوراهای شهری و محلی در حاکمیت شهری حضور غیر مستقیم می یابند ( جستار های شهر سازی ، 1386 ، ص 16-8 ). حکمروایی شایسته 8 ویژگی عمده دارد: مشارکتی، اجماع محور، پاسخگو، شفاف ، مؤثر و کارآمد ، به دنبال حاکمیت قانون، به دنبال کاهش فساد، برابری طلب، متوجه به اقلیتها و آسیب پذیران جامعه در فرایند تصمیم گیری، و مسئول نسبت به نیازهای حال و آینده جامعه و به تعبیری دیگر به دنبال پایداری می باشد

[1] Operational Management

[2] Middle management

[3] Excellent Management

[4] UNCHS

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه