تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

الف) همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند .

ب) دوم آنکه سرمایه اجتماعی تنش های بین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کند . برای کلمن مفهوم سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن می باشد که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه می تواند به عنوان منبعی برای اعضای آن گروه اقدام نماید (کلمن ،جیمز ، 1377 ، ص 302   ) . او سرمایه اجتماعی را نیز مانند شکل های دیگر سرمایه مولد دانسته و سازمان اجتماعی را پدید آورنده و عامل ایجاد کننده سرمایه اجتماعی تلقی می کند او برای سرمایه اجتماعی اهمیت شایانی قائل می باشد، به طوری که می گوید، از طریق منابع سرمایه اجتماعی هزینه های دستیابی به اهداف خاصی تقلیل می یابد و دستیابی به هدفها امکان پذیر می گردد که در صورت عدم وجود آن هیچگاه امکان پذیر نبود یا صرفاً با هزینه های بسیار بالا ممکن        می گردید (همان ،ص492) . و نسبت به دیگر نظریه پردازان نظریه عمومی تری از سرمایه اجتماعی را مطرح می کند به طوری که در آن علاوه بر همکاری های افقی بین افراد همکاریهای عمودی را هم در بر می گیرد (شریفیان ثانی، مریم ،1380) .

کلمن بر این اعتقاد می باشد که سرمایه اجتماعی با کارکرد آن تعریف می گردد، سرمایه اجتماعی چیزی واحد نیست بلکه انواع چیزهایی گوناگون می باشد . کلمن می گوید: سرمایه اجتماعی هنگامی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون گردد که کنش را تسهیل می کند . او سخن خود را این گونه ادامه  می دهد که سرمایه مادی کاملاً ملموس می باشد، و به صورت مادی و قابل نظاره تجسم یافته می باشد . سرمایه انسانی چندان ملموس نیست، و در مهارت ها و دانشی که فردی کسب کرده می باشد، تجسم می یابد . سرمایه اجتماعی حتی کمتر از این محسوس می باشد، زیرا در روابط میان افراد تجسم می یابد. سرمایه مادی و سرمایه انسانی فعالیت تولیدی را تسهیل می کنند، و سرمایه اجتماعی نیز همانند آنها اقدام می کند، مثلاً، گروهی که اعضای آن قابلیت اعتماد نشان می دهند و اعتماد آنها به یکدیگر زیاد می باشد، خواهند توانست کارهایی بسیار بیشتر از گروهی انجام دهند که فاقد آن قابلیت اعتماد می باشد (وال ای، 1998،به نقل از مسعود ماجدی و عبدالعلی لهسایی زاده، 1385) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه