عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرآیند گردآوری سرمایه قضایی[1] شکل عینی شده و کدگذاری شده سرمایه نمادین، منطق ویژه خود را که چیزی از جنس منطق گردآوری سرمایه نظامی یا سرمایه مالی نیست، دنبال می کند (همان؛ ص155 ) . او بر ارتباط دیالکتیکی بین ساختارهای عینی و پدیده های ذهنی تأکید می کند. یکی از سنگ بناهای نظری جامعه شناسی بوردیو در نظر گرفتن جامعه به مصاحبه تکثری از حوزه های اجتماعی می باشد شکل های سرمایه ( اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی ) عوامل اساسی اند که تعریف کننده جایگاه ها و امکانات کنش گران گوناگون در هر حوزه ای به شمار می طریقه . از نظر او سرمایه در سه شکل بنیادی امکان بروز می یابد به شکل سرمایه اقتصادی که قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد و ممکن می باشد در شکل حقوق مالکیت نهادینه گردد؛ به شکل سرمایه فرهنگی که در شرایط معین قابلیت تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن می باشد به شکل کیفیت های آموزشی نهادینه گردد و به شکل سرمایه اجتماعی که از الزامات اجتماعی(ارتباطات) ساخته شده می باشد و در شرایط معین، قابلیت تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن می باشد به صورت عنوان اشرافی یا اصالت خانوادگی نهادینه گردد (وال ای، 1998،به نقل از مسعود ماجدی و عبدالعلی لهسایی زاده، 1385) .

2-1-2  نظریه جیمزکلمن[2] :

جیمز کلمن به مانند پیربوردیو مفهوم سرمایه اجتماعی را از اقتصاد به جامعه شناسی آورد، رویکرد او بر اساس تئوری انتخاب عقلانی و توسعه یافته از کار پیشین او در نظریه ((مبادله اجتماعی)) می باشد . برای او سرمایه ی اجتماعی نشان دهنده ی آن می باشد که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه می تواند بعنوان منبعی برای آن گروه اقدام نماید، او معتقد می باشد که سرمایه ی اجتماعی با کارکردش تعریف می گردد و به سرمایه اجتماعی به مشابه شیئی واحد نمی نگرد، بلکه آن را انواع چیزهای گوناگونی می داند که به زعم او دو ویژگی مشترک دارند:

[1] Juridical Capital

[2] Jemze koleman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه