عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

1  نظریه پپربوردیو[1] :

از میان نظریه پردازان معاصر، پپربوردیو اولین تحلیل سیستماتیک از سرمایه اجتماعی را انجام داده می باشد، اما زیرا فرانسوی زبان بوده و در حوزه زبان انگلیسی خیلی به آثار او توجه نمی گردید، این نکته از قلم افتاده می باشد او در فرضیه سرمایه فرهنگی که در سال 1973 تنظیم گردید، بر تأثیر خاستگاه اجتماعی خانواده ها بر عملکرد تحصیلی تأکید داشت که این خاستگاه یک منبع فرهنگی، به بچه ها در ورود به مدارس می باشد . خدمت اصلی تفکر بوردیو در توسعه مجموعه ای از استعاره های قوی برای تشریح موشکافانه ارتباط قدرت و سلطه در کار، در اجتماع و بطور کلی قشربندی فرهنگ می باشد. وی برجسته ترین چیزی که از اقتصاد سیاسی بیرون می کشد همان چیزی می باشد که او سرمایه فرهنگی می نامد . به نظر وی، سرمایه فرهنگی در درون یک فضای اجتماعی به وجودمی آید و در قیاس با سرمایه اقتصادی ، نظریات و قوانین و تحلیل مباحث مربوط به سرمایه داری رواج پیدا نمود (روح الامینی ، محمود ،1374ص116 ) .

 بوردیو همچنین به اشکال دیگری از سرمایه می پردازد، او از سرمایه سیاسی یاد می کند و این سرمایه را یک عامل تفاوت گذار در کشورهایی می داند که عامل فرهنگی مبنای فرق قرار می گیرد. توزیع نامساوی این سرمایه سرمنشأ تفاوت بویژه رد حوزه مصرف و الگو های زندگی می باشد. این سرمایه برای صاحبانش نوعی بهره مندی خصوصی از امکانات و ثروت های عمومی را فراهم می کند. به تعبیری امکانات و درآمدهای عمومی ارثی می گردد. به نظر بوردیو زمانی که یک نخبه سوسیال دموکرات در طول چند نسل قدرت سیاسی را در اختیار دارد، سرمایه اجتماعی از نوع سیاسی از خلال سندیکاها و احزاب و از طریق روابط فامیلی به میراث برده می گردد و به تشکیل نوعی سلسله سیاسی می انجامد . هنگامی که روشهای انباشت مالی به صورت کامل مورد کنترل و ممانعت قرار گیرد، سرمایه سیاسی مبنای تفاوت گذاری می گردد. اعضای طبقه سیاسی از مبارزه خود در جهت اصل سلطه که حوزه قدرت میدان آن می باشد به غیر از صاحبان سرمایه علمی- دانشگاهی رقیب دیگری ندارند. به نظر بوردیو مفهوم فضا[2] ، متضمن فهم دنیای اجتماعی در قالب روابط می باشد . بوردیو فضای روابط را واقعی ترین واقعیت و اصل اساسی رفتارهای فردی و اجتماعی   می داند ( بوردیو ، پیر ، 1384) . همچنین بوردیو گردآوری سرمایه اقتصادی را متکی به ایجاد یک نظام مالیاتی واحد، مقتضی گردآوری سرمایه اطلاعاتی می باشد که سرمایه فرهنگی یکی از ابعاد آن می باشد و این یگانه سازی بازار فرهنگ را با خود دارد (همان؛ ص150 ) . او دولت را عالیترین جایگاه برای جمع آوری و اعمال قدرت نمادین می داند

[1] Pepreburdive

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Space

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه