عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

گرانوتر[1] در مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سازمان، تئوری شبکه و نظریه ساختاری را مطرح نمود که در آن تبیین داده که روابط ضعیف، اغلب بیشتر از روابط قوی در بین افراد و گروهها اهمیت دارد. در مطالعه فرایند کاریابی، گرانوتر، پدیده ارتباط ضعیف و بدست آوردن منافع بیشتر نسبت به روابط قوی، با محدوده کوچک را عیان ساخت. این یافته ها زنان را در شرایط و جایگاه ضعیف نسبت به مردان قرار می دهد، زیرا شبکه هایی که به وسیله زنان شکل می گیرد، در یک گروه کوچک و پیوسته روابط قوی ایجاد می‌کنند. در حالی که مردان در شبکه بزرگتری از افراد روابط ضعیف تری به نمایش می‌گذارند. این روابط ضعیف با ارزش ترند و مانند پلی بین منابع وسیع و متنوع دانش و اطلاعات اقدام می کنند                    (  Granovetter , M . 1973) .

با این تفاصیل، یافته‌های گرانوتر مشابه نتایج تحقیقاتی پوتمن[2]  یا کولمن[3]  نیست، (کسانی که تاکید زیادی بر قدرت، روابط نزدیک و شبکه ها در شکل گیری سرمایه اجتماعی کرده اند). یافته‌های پوتمن و کولمن ممکن می باشد از امکان زیاد زنان و توانایی هایشان در تشکیل و بهره گیری از سرمایه اجتماعی در محیط کار حکایت کند. اینکه شبکه های متراکمی که به وسیله زنان ایجاد و توسعه می یابند، سرانجام برای تامین عدالت جنسیتی در محیط کار مفید باشند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که زنان در محیطی با تسهیم بیشتر اطلاعات و ارتباطات نزدیک موفق‌ترند. در حالی که مردان در شبکه های کارآفرینانه با محدودیت کم و فرصت زیاد در دستیابی به قدرت و اطلاعات موفق ترند. برای زنان، شبکه‌هایی با روابط قوی حمایتی، احتمال ارتقا به سطوح بالای اجرایی را افزایش   می دهد . این تفاوت احتمالاً به خاطر تفاوت در فرایند اجتماعی شدن مردان و زنان باشد، که زنان در گروههای کوچکی از دوستان راحت‌ترند، درحالی که مردان در یک محیط رقابتی با روابط دوستانه کمتر راحت‌ترند . زمانی زنان به موفقیت دست می یابند که به آسانی بتوانند زنان دیگر را در شبکه‌ها‌یشان به حساب آورند. زنان همانند مردان، با تکیه بر طرفداری های همکاران و دست‌یابی به اطلاعات، به موفقیت بیشتری دست می یابند. زنان نیز تمایل دارند به دیگران پیشنهاد دهند و آنها را نصیحت کنند                 ( Coleman , J . 1990  & Putnam . R. 1995  ) .

زنان احتمالاً کمتر همدیگر را طرفداری می کنند. کانتر[4] شواهدی پیدا کرده که سبک رهبری مردان و زنان در جایگاه های مشابه، تفاوت چشمگیری دارند. هرچند کانتر مطرح نمود که تفاوت های واقعی زمانی به وجود می‌آید که قدرت، موضوع مهمی باشد و سبک رهبری نشان دهنده اندازه قدرت فردی تلقی گردد. مدیرانی که مستقیماً در تاثیر بر رفتار و پیامدهای سازمانی اختیار و توانایی ندارند، به روش های غیر مستقیم و دستکاری شده برای رسیدن به اهداف گرایش دارند ( Kanter , R.M. 1987 ) .

[1] Granovetter

[2] Putnam

[3] Coleman

[4] Kantre

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد