عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه مهم دیگر در توانمندسازی ، توسط اسپریتزر ارائه شده می باشد . به عقیده او در گذشته محققان سازمانی تمرکزشان را بر اقدامات مدیریتی توانمندسازی مانند تفویض اختیار تصمیم گیری ، افزایش اطلاعات و منابع از سطوح بالای سازمان به سطوح پایین تر تمرکز کرده بودند . از نظر اسپریتزر که برای اولین بار مفهوم توانمندسازی روانشناسی را وارد ادبیات مدیریت نمود ، توانمندسازی روانشناختی فرآیند افزایش انگیزش درونی شغلی می باشد که شامل چهار شناخت معناداری ، شایستگی ، خودفرمانی و اثرگذاری می باشد . این چهار شتاخت بیانگر حهت گیری فعال فرد می باشد که به وسیله آن یک فرد احساس    می کند قادر می باشد ، تأثیر ها و زمینه های کاری خود را شکل دهد . ترکیب این چهار بعد با هم ، یک سازه کلی به نام توانمندسازی روانشناختی را می سازد (  . ( Spreitzer , 1995

زیمرمن[1] یک چارچوب مفید برای فهم توانمندسازی روانشناختی ارائه کرده می باشد . در این چارچوب توانمندسازی روانشناختی به سه مؤلفه مرتبط به هم ، درون فردی ، تعاملی و رفتاری دسته بندی شده می باشد ( Peterson , & et al , 2006 ) . متغیر درون فردی توانمندسازی که متغیر کنترل در درون فرد می باشد ، با سه اصطلاح شایستگی و کارآمدی و تسلط ، مفهوم سازی شده می باشد . متغیر تعاملی توانمندسازی به فهم و آگاهی انتقاذی از محیط سیاسی – اجتماعی و نحوه ارتباط فرد با محیط تصریح می کند . از نظر زیمرمن آگاهی بشر از انتخابش ، برای او ایجاد انگیزه می کند تا به گونه موفقیت آمیز بر محیط خود تسلط داشته باشد . بالاخره متغیر رفتاری توانمندسازی بر اقداماتی که به گونه مستقیم بر نتایج و پیامد ها تأثیر می گذارد ، تصریح دارد .

[1] Zimmerman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد