عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه سنتی توانمند سازی :

در این دیدگاه توانمندسازی مترادف با واگذاری قدرت و اختیار به افراد با قدرت کمتر می باشد . مثلا اگر کارکنان سطوح پایین تر در سازمان قدرت کافی برای انجام کار به گونه اثربخش نداشته باشند ، توانمندسازی بر واگذاری قدرت و اخنیار تصمیم گیری دلالت دارد .

کانتر[1] نماینده دیدگاه سنتی به توانمندسازی می باشد . ار نظر وی استراتژی های توانمندسازی شامل مسطح کردن سلسله مراتب ، عدم تمرکز ، کاهش تعداد موانع تصمیم گیری ، گشودن کانال های ارتباطی ، ایجاد پایگاه دانس و اطلاعات به گونه گسترده در سازمان ها ، طرفداری گری و اجرای برنامه های آموزشی می باشد      ( Menon , Sanjay , 1995) . لندن[2] توانمندسازی را تضمین این که کارمند برای انجام وظایفش اختیار دارد تعریف کرده می باشد . کانتر توانمندسازی را به عنوان کارکردی از کل ابزارهای قدرت در نظر می گیرد که کارکنان سازمان در اختیار دارند. بزعم وی ابزارهای قدرت در سازمان شامل اطلاعات ، منابع و طرفداری    می باشد ( Melhem , yahya , 2004  ) .

با در نظر داشتن این که در این دیدگاه توانمندسازی صرفاً به صورت واگذاری قدرت از طرف بالا یا سهیم کردن کارکنان پایین دست در قدرت تعریف می گردد ، بهبود عملکرد فردی تحقق نمی یابد . چنین برداشتی از توانمندسازی این تصریح ضمنی را دارد که آن چیز که که داده می گردد ، می توانذ پس گرفته گردد . پس فرد با اجازه دیگری اقدام می کند ( ابطحی ، سید حسین ، عاسبی، سعید ، 1386 ) .این ایده توانمندسازی نمی تواند به بهبود مستمر شایستگی شغلی کارکنان در سازمان ها و همچنین یافتن روش های جدید جهت ارتقای ابتکار و خلاقیت شغلی جهت بکارگیری شایستگی های جدیدشان منجر گردد . این دیدگاه سبب گردید که صاحبنظران در جستجوی نگاه جدیدتری به توانمندسازی برآیند .

[1] Kantre

[2] London

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد