تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری :

تربیت دینی بر مبنای ایمانگرایی جهت گیری دیگری را می طلبد . در این رویکرد تعلیم و تربیت نه بر اساس عقل که بر اساس دل و باورهای دینی صورت می پذیرد. در اینجا دو رویکرد ایمان گرایی افراطی و معتدل را مورد تدقیق قرار می دهیم و دلالت های تربیتی هر یک را بر می شماریم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ایمان گرایی افراطی باورهای دینی قابل ارزیابی عقلانی نیستند، پس چرا بایستی در انتقال و تبیین آنها از عقل و علت های عقلی بهره برد، بلکه بر عکس، بعضی باورهای دینی با عقل و عقلانیت توافقی ندارند و حتی در بعضی موارد عقل ستیز هم هستند . در این رویکرد، هرنوع تربیت و تبلیغ دینی تنها با تحریک عاطفه و ایجاد شور و شوق دینی امکان پذیر می باشد. ایمان گرایان افراطی استدلا لهای آفاقی، خصوصاً تاریخی را به کناری می نهند و تنها حکم، به انفسی بودن ایمان می کنند؛ به این معنی که در ترویج دین تنها در نظر داشتن خود ایمان و دینداری بدون در نظر داشتن استدلال های مختلف آفاقی مدنظر قرار می گیرد. در این دیدگاه برای امورات دینی که از طریق نظام تعلیم و تربیت ارائه خواهند گردید هیچ گونه استدلالی ذکر نخواهد گردید.

در دیدگاه ایمان گرایی افراطی اگر کسی در پذیرش باورهای دینی، شرط عدم مخالفت آن باورها را با عقل صریح لحاظ کند چنین شخصی را نمی توان صاحب ایمان واقعی دانست. شرط تحقق ایمان جازم آن می باشد که گزاره های دینی حتی اگر مخالف صریح عقل باشد، پذیرفته گردد . ازاین نظر تأثیر عقل در پذیرش باور دینی تا به آن جاست که بشر را به سوی پیامبران الهی هدایت کند و زمانی که چنین هدایتی از سوی عقل صورت پذیرفت بایستی خود عقل دنباله رو و تابع ظواهر آیات و روایات باشد ( ابن تیمیه ، 1971 ) .

دیدگاه دوم ایمان گرایی معتدل می باشد در روایت های معتدل تر از ایمان گرایی، افراد در دفاع از دیدگاه خود و در رد شبهات مطرح شده از علت های عقلی بهره گیری می کنند و به نوعی، دفاع عقلانی از باورهای خود را می پذیرند.آنان بر این باورند که نمی توان تمامی باورهای دینی را عقل پذیر نمود و اثبات نمود و به همین دلیل نباید در تمام صحنه های باورمندی و ایمان به دنبال علت های و روش های عقلی رفت. روشن می باشد، نظام تربیتی ای که الگوی خود را بر اساس این نوع ایمان گرایی استوار می سازد، نمی تواند در تمام مراحل تعلیم و تربیت با اتکا بر روش عقلانی حرکت نماید و بطور طبیعی در پاره های بسیاری ، از شیوه های احساسی و عاطفی (که اکثراً در قال بهای هنری قابل دستیابی هستند) نیز در القاء و انتقال باورهای دینی بهره خواهد برد.   ( خانجانی ، علی اکبر ، 1377 ، صص 54-1 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه