تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد نص گرایی اسلامی :  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از روش های فکری در پذیرش باورهای دینی در حوزه تفکر اسلامی رویکرد ایمان گرایی می باشد. ایمان گرایی در تفکر اسلامی نتیجه رویکرد نص گرایی[1] می باشد . در این رویکرد از آن جایی که عقل از دسترسی به معارف دینی ناتوان می باشد تنها منبع معتبر در دستیابی به متون دینی نصوص و ظواهر کتاب و سنت می باشد    ( سبحانی ، جعفر ، 1381 ) . بر این اساس  نص گرایان بر ظاهر کتاب و سنت جمود ورزیده و تعصب  خاصی بر حفظ این ظواهر از خود نشان می دهند . به تبع چنین نگاهی، پذیرش باورهای دینی نیز به دور از هر گونه زیرا و چرای عقلی بایستی صورت پذیرد. مانند ایمان گرایان در حوزه تفکر اسلامی می توان به ایمان گرایی ابن تیمیه و ملامحمد امین استر آبادی تصریح نمود.

ابن تیمیه که در بسیاری از آثار خود رویکردهای عقلانی به دین را مورد انتقاد اساسی و جدی قرار می دهد، اصلی را در باب ایمان به گزاره های دینی اظهار می کند که صراحتاً بیانگر رویکرد ایمان گرایانه افراطی او در باب پذیرش گزاره های دینی می باشد . بر اساس این اصل دست یابی به ایمان واقعی تنها در گرو ایمان جازم نسبت به باورهای دینی می باشد . ایمان جازم ایمانی می باشد که در آن هیچ قید و شرطی در پذیرش باورهای دینی وجود نداشته باشد ( ابن تیمیه ، 1971 ) . از نظر ابن تیمیه تأثیر عقل در پذیرش باور دینی تا به آن جا می باشد که بشر را به سوی پیامبران الهی هدایت کند و زمانی که چنین هدایتی از سوی عقل صورت پذیرفت بایستی خود عقل دنباله رو و تابع ظواهر آیات و روایات باشد.

از دیگر ایمان گرایان در حوزه تفکر اسلامی ملا محمدامین استرآبادی می باشد. ایمان گرایی استرآبادی در مواضع مختلفی از اندیشه های وی مشهود می باشد . به عنوان نمونه وی با استدلال منطقی سرسختانه به مخالفت بر می خیزد و معتقد می باشد که متکلمان و مجتهدان و علمای علم اصول فقه به دلیل اکتفا به عقل از طریق ائمه اطهار ( علیهم السلام ) منحرف گشته اند ( استرآبادی ، ملا محمد امین ، 1321 ) . زیرا که به نظر وی تنها امر معتبر ، استناد به روایت متواتر می باشد . به علاوه وی ایمان قلبی به باورهای دینی را به گونه مستقیم مخلوق خداوند می داند که به بشر عطا می گردد . به نظر وی نظریات عقلی تنها زمانی معتبر می باشد که هم ماده آن و هم صورت آن از سوی معصومین)علیهم السلام (مورد تأیید قرار گرفته باشد. اگر این طور نباشد گزاره های عقلی که از راه استدلال حاصل شده باشد اما در ظاهر با روایات معصومین در تضاد باشد هیچ گونه اعتباری ندارد.

البته روایت های معتدل تر و مقبول تری از ایمان گرایی در بین متفکران اسلامی نیز پیدا نمود می گردد که تأثیر بیشتری را برای عقل قائلند. این امر در مقایسه میان شیخ صدوق و شیخ مفید، کاملاً مشهود می باشد. شیخ صدوق یک متکلم نص گراست که نه تنها پذیرش باورهای دینی را تنها در گرو استناد به آیات و  روایات می داند، بلکه در فصلی از کتاب خویش مجموعه روایاتی را که درمورد نهی از جدل و مناظرات عقلی از سوی ائمه معصومین )علیهم السلام ) مطرح شده می باشد، جمع آوری می کند و بدینوسیله از ورود عقل به حوزه باورهای دینی حتی در موضع دفاع از آ نها کاملاً جلوگیری می کند ( ابن بابویه ، محمد بن علی( شیخ صدوق ) ، 1380 ) . اما شیخ مفید که او نیز همچون شیخ صدوق از متکلمان ایمان گرا به شمار می رود در روبرو شدن با پرسش های فکری و شبهات عصر خود عقل را به کار گرفته و از موضع جدل و مناظره با مخالفان روبرو می گردد . البته بایستی توجه داشت که وابستگی عقل به وحی در نظام کلامی مفید کاملاً مشهود می باشد تا آن جا که در کتاب اوایل المقالات به صراحت اظهار می کند که « عقل از سمع جدا نیست و در شناخت ها و نتایج خود محتاج به وحی می باشد » ( مفید ، محمدبن نعمان ، 1323 ) . به علاوه عقل مستقلاً نمی تواند به تکالیف خود پی و در فهم تکالیف و وظایف خود محتاج به شرع می باشد.

[1] نص گرایی روش خاصی می باشد برای کشف حکم با تأکید بر نصوص دینی و کم توجهی به ادله و تحلیل های عقلی انجام می شود  ، به بیانی دیگر این گروه اصحاب حدیث نیز نامیده می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه