عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه ایمان گرایی کرکگور :

کرکگور استدلال های عقلانی را بی ارتباط و حتی مضر به باورهای دینی می داند . مساله اصلی مباحث او ، مطالعه این مساله می باشد که آیا ایمان از طریق استدلا لهای آفاقی )عقلانی ( به دست می آید یا خیر؟ او در پاسخ به این پرسش دو نوع بحث را مطرح می کند :

بحث سلبی؛ که نقدهای او بر استدلال های آفاقی می باشد .

بحث ایجابی؛ که نظر خود اوست در باب چگونگی حصول ایمان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

او اعتقاد دارد از آنجایی که در علوم بشری هیچ نوع یقینی پیدا نمود نمی گردد و پژوهش های آفاقی، چه فلسفی و چه تاریخی، توانایی اثبات باورهای انسانی را ندارند، پس بایستی استدلا لهای آفاقی را به کناری نهاد و از طریق پژوهش انفسی به دینداری و نحوه رسیدن به سعادت توجه گردد و ارتباط فرد با دینداری را مشخص نمود. وی در نهایت با ارائه سه برهان (تقریب یا تخمین ، برهان تعویق و برهان شورمندی)[1] به این نتیجه می رسد که مومن حقیقی نباید به پژوهش های آفاقی دست بزند، زیرا با این کار به ایمان خود ضرر  می- رساند . کرکگور معتقد می باشد که ایمان در سیری انفسی پدیدار می گردد.  عقیده او ناشی از توجهی می باشد که او به فرد بشر دارد.  او بر این باوراست که ایمان تنها در خلال سیری درونی حاصل می گردد.  در سیر باطنی آن چیز که اهمیت دارد، صیروریت داشتن بشر می باشد. او اظهار می دارد که در تفکر انفسی نباید از این نکته غفلت نمود که سر و کار ما با فاعل شناسایی می باشد، که دارای هستی می باشد ( اکبری ، رضا ، 1384 ) .

2-4-2  دیدگاه ایمان گرایی لودویک ویتگنشتاین :

در تشریح دیدگاه ویتگنشتاین، دیدگاه متأخر او مد نظر خواهد بود. او با تاکید بر نظریات فلسفی خود و با به کارگیری مفاهیمی کلیدی از فلسفه خود، همچون ) بازی های زبانی[2] ) استدلال های فلسفی را کاملاً بی ارتباط با باورهای دینی قلمداد می کند . او بین نحوه های زندگی دینی و بازی زبانی آن ( بازی زبانی اصطلاحی می باشد که ویتگنشتاین برای اظهار دنیاهای متفاوتی که بشر ها در آنها زندگی می کنند و        می اندیشند بهره گیری می کند. علت انتساب این جهان ها به زبان، این می باشد که اساسا برای کسانی زیرا ویتگنشتاین جهان و اندیشه و فرهنگ هر بشر و قومی در زبان او تجلی می یابد) فرق قائل می گردد و اظهار می دارد که در نحوه های زندگی دینی مختلف، بازی های زبانی مختلفی هست که نمی گردد آنها را با هم مقایسه نمود. او در معرفت باورهای دینی بر متن گرایی توجه دارد و اعتقاد دارد که در معرفت شناسی باورهای دینی همین بس که افراد در متن و جایگاه خاصی به باوری می رسند که نیاز به توجیه اضافی ندارد . ویتگنشتاین بر این باور می باشد که مومنان ایمان خود را از راه شواهد و عقل به دست نمی آورند تا از آن طریق هم نیاز به توجیه داشته باشند .تعهدی که مومن در قبال باورهای دینی دارد از سنخ تعهدی نیست که از ملاحظه شواهد در دسترس حاصل گردد ( لگنهاوسن ، محمد ، 1380 ) .

[1] در دو برهان اول ،کرکگور ایمان را فراتر از پژوهش های عقلانی می داند و امکان ابتنای ایمان بر نتایج پژوهش های تاریخی را غیر ممکن می داند. در تقریر برهان شورمندی دو مقدمه می آورد که ایمان محوری خود را بر آن ابتنا می نهد اول آنکه اساسی ترین و ارزشمند ترین خصیصه  تدین ، شورمندی و در واقع ، شورمندی بی حد و حصر می باشد با بیشترین شدت و حدت. و مقدمه دوم اینکه شورمندی بی حد و حصر با یقین آفاقی و عقلی ناسازگار می باشد. به بیانی دیگر، شورمندی بی حد و حصر مقتضی نا محتمل بودن استدلال های آفاقی می باشد.

[2] language games

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه