عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

به گونه کلی، سازمان های ایمان محور، در دهه های اخیر در قالب دیدگاه های مختلفی مطرح شده می باشد که هر یک فضاهای شهری و محله ای را به نحوی تحت تأثیر خود قرار داده اند. در فصل دوم این رساله به مطالعه مهم ترین دیدگاه ها در باب سازمان های ایمان محور با تأکید ویژه بر دیدگاه سرمایه اجتماعی و حوزه های تأثیر گذار آن و دیدگاه توسعه پایدار و عوامل مؤثر در توسعه پایدار شهری، پرداخته می گردد. در ادامه، مفصلاً این دیدگاه ها مطالعه می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1 سرمایه اجتماعی (Social Capital ) :

بانک جهانی[1]، سرمایه اجتماعی را به عنوان هنجارها و روابط اجتماعی تعریف می کند که در ساختارهایی اجتماعی ریشه دارند و افراد را قادر می سازند تا با عملکرد متناسب، دستیابی مطلوبی به اهداف داشته باشند.  این تعریف به ارزش های مشترک همه شبکه های اجتماعی یعنی اعتماد، روابط متقابل، اطلاعات و همکاری باز می گردد که به وسیله این شبکه ها ایجاد می گردد. در حالی که سرمایه فیزیکی به اشیای مادی اطلاق می گردد و سرمایه انسانی به ویژگی و توانایی هایی اطلاق می گردد که افراد دارا هستند. سرمایه اجتماعی به ارتباطات بین افراد، شبکه های اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتمــاد ناشی از آنها، اطلاق می گردد.

توجه جدی به مفهوم سرمایه اجتماعی به دهه1960 میلادی وجنبش های اجتماعی مانند  فمنیسم و برابری خواهی سیاهان باز می گردد (توکوپل، الکسی دو ، 1347 و دورکیم، امیل ،1381  ) . سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی می باشد که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد، یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروه ها و سازمان ها تعریف می گردد

 کهن و پروساک[2] اظهار می کنند که سرمایه اجتماعی متشکل از ارتباطات فعال بین افراد می باشد که شامل اعتماد، درک متقابل و ارزش های مشترک و رفتارهایی می باشد که اعضای شبکه های انسانی و جوامع را به هم پیوند می دهد و همکاری ها را ممکن می‌سازد. آنها عقیده دارند، سرمایه اجتماعی، از سازمان چیزی بیش از یک مجموعه از انسانها را می سازد که قصد رسیدن به اهداف و مقاصد را دارند. سرمایه اجتماعی تقویت کننده همکاری ، تعهد ، تسهیم اطلاعات و اعتماد می باشد . همچنین مشارکت حقیقی را در سازمان ارتقا     می دهد که منجر به موفقیت و اثربخشی می گردد. بهره گیری از ارتباطات و روابط اجتماعی برای دستیابی به هدف های افراد، گروههای اجتماعی و سازمان ضروری می باشد (  Cohen & Prusak , 2001 ) .

[1] World Bank

[2] Cohen & Prusak

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه