عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

محله (Neighborhood ) :

محله بافت و برش تفکیک ناپذیر از شهر می باشد ، واقعیتی اجتماعی و فیزیکی می باشد که در تمام شهرها هست . محله با مرز های معین و نیز جایگاه هسته ای آن در شهر شناخته می گردد (Mamford , L.1954 ).

« محله عبارت می باشد از فضایی که در آن بخش مهمی از فعالیت های کار و فعالیت شهروندان در آن به وقوع می پیوند.  محله نهادی می باشد که از طریق آن افراد و موضوعات می توانند توانایی برای فعالیت اولیه به وسیله یک تعامل مؤثر فردی و جمعی را در درون آن و یا از ورای آن به اجرا درآورند »  .(Barton,hugh,2003 ) 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منبع : ( خدائی ، هودسنی ، زهرا، هانیه ،1389، ص 7).

محله واحدی از فضای شهر می باشد که اجتماع محلی در آن استقرار یافته می باشد. به سخن دیگر اجتماع محلی که به سبب همبستگی در فضای سکونت جمعی ایجاد شده می باشد یک محله را می سازد ، به تعبیری دیگر محله عبارت می باشد از محدوده یکپارچه فضایی از شهر با مرزهای کالبدی بنابر درک ذهنی یا نشانه عینی برای ساکنانی که تعلق مکانی و همبستگی اجتمای در آن احساس کنند. تعیین کننده مقیاس این محدوده ، امکان شناخت رو دررو و پاسخگویی به نیاز های روزمره ساکنان در حد پیاده روی می باشد ( صرافی ، مظفر ، 1389 ) .

1-13-6-1 اجتماع محلی (Community  Local) :

در کنار مفهوم محله معادل « Neighborhood » با تأکید بر بعد کالبدی آن ، مفهوم دیگری با تأکید بر بعد اجتماعی  مطرح می گردد و آن « گروه ها » و یا  « اجتماعات محلی » معادل «  Community »  می باشد . درلغتنامه آکسفورد «  Community » به معنای بدنه ای از بشر ها که در یک مکان ، ناحیه و یا محدوده مشترک زندگی کرده و ویژگی های مشترک مذهبی ، شغلی و ملی و… دارا می باشند آورده شده می باشد. در ادبیات شهرسازی هم مفهوم کامیونیتی « شبکه ای از اجتماعات مردمی با هویت ، علایق و نظریه های مشترک در سطح محلی که شناخت ، فرصت و طرفداری های دوسویه ای برای دوستی و همکاری فراهم می آورند » ( ( Barton,hugh,2003. گروهی از شهروندان که احساس سرنوشت مشترکی نسبت به یکدیگر دارند ، اعم از اینکه این احساس به سبب کار و فعالیت مشترک یا زندگی در فضای همبسته باشد ، اجتماع محلی به شمار می رود ( صرافی ، مظفر ، 1389 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد