تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شهرداری سازمانی می باشد که سکنه یک شهر با بهره گیری از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده می باشد ، به مقصود ایجاد خدمات، اداره کردن امور عمومی و وضع و اجرای نظامات قوی و تأمین نیازمندی های مشترک محلی به وجود می آورند ، و به آنها اختیار و نمایندگی می دهند ، تا هزینه خدماتی را که به عهده آن واگذار گردیده می باشد با اسلوبی منطقی ، عادلانه بین سکنه شهر و بهره گیری کنندگان توزیع و سرشکن نموده از آنها وصول کنند ، و در صورتیکه هر یک از آنها از پرداخت سهمی که بایستی پرداخت کنند خودداری و یا نظام های شهری را رعایت نکنند با بهره گیری از قوه مجریه که به حکم قانون به وسیله مردم شهر به آن داده شده می باشد آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری بنمایند       ( فنی ، زهره ، 1391 ).

1-13-4-3-4  شورای شهر ( City Council ) :

سیستم شهرداری در ایران از سیستم شورای شهر- شهردار گرفته شده که یک سیستم شناخته شده ای در جهان از اوایل قرن بیستم می باشد و اکنون در بسیاری از کشورها رایج می باشد. در این سیستم، مردم شهر عده ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می کنند و سپس این شورا، شخص واجد شرایط و متخصص را بعنوان شهردار منصوب می کند و اداره امور شهر را به او واگذار می نماید. این شورا با تصویب برنامه فعالیتها و عملیات شهرداری و منابع درآمدی و طریقه مصرف آن، در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت بعمل می آورد.در سایر کشورهای جهان، غیر از این سیستم، دو سیستم دیگر نیز رواج دارد که یکی از آنها، سیستم شهردار- شورای شهر می باشد که در آن مردم شهر، شهردار  و اعضای شورای شهر را جداگانه انتخاب می کنند و شهردار ریاست شورای شهر را هم بعهده دارد و لزوما متخصص نیست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوع دیگر، سیستم شورایی مطلق می باشد که اعضای شورا هر کدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده و با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و در باره همه امور، بعد از تصمیم جمعی، با اکثریت آراء اقدام می کنند. معمولا در این روش یکی از اعضای شورا، بعنوان عضو ارشد، ضمن اداره جلسات، در مواردی تأثیر شهردار و رئیس انجمن شهر را نیز دارد ( سعید نیا ، احمد ، 1382 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه