عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

برتری اخلاقی که راولز برای نظریه خود قابل می باشد بسیار سوال برانگیز می باشد . بدین معنا که چرا نظرات خودخواهانه افراد هنوز  تولد نیافته (در وضعیت اولیه ) می بایستی ارجح باشد ؟

ب ) حتی اگر برتری معیار اخلاقی را ولز مورد قبول واقع می گردد هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که افراد منطقی هنوز تولد نیافته که به دنبال نفع شخصی هستند “بیشینه کمترین” را برای تصمیم گیری انتخاب نمایند و یا به بیانی دیگر هیچ گونه توجیهی وجود ندارد که تصمیم گیرندگان تا این حد خطر گریز باشند . چه بسا افرادی احتمال ضعف بسیار فقیر شدن را پیش روی احتمال قوی بسیار غنی شدن قبول نمایند .

طبق نظر فلدشتاین[1] کاربرد معیار “بیشینه کمترین ” راولز در بعضی از موارد به نتایج غیر منطقی می انجامد . برای مثال اگر فرض کنیم موقعیتی پیش آید که رفاه فقرا به اندازه اندکی افزایش یابد اما در عوض رفاه دیگر افراد جامعه ، بجز تعداد معدودی که ثروت خواهند داشت ، به اندازه قابل توجهی کاهش یابد آنگاه اگر هدف جامعه صرفا به حداکثر رساندن رفاه فقرا باشد سیاست در پیش گرفته باشد به  نظر غیر منطقی می رسد ( . ( Feldstein , Martins, 1976

2-5-4 نظریه بهبود پارتویی فقر زدایی مبتنی بر ارزش اخلاقی نوعدوستی :

نظریه های فقر زدایی که تا کنون راجع به آنهاست بحث گردید همگی این نتیجه را در بر داشتند که توزیع مجدد  درآمد به نفع فقرا هیچ گاه بابهبود پارتویی همراه نیست . بدین معنا که همواره بهبود وضع فقرا ملازم با کاهش رفاه دیگران می باشد . با مدد از ادبیات اقتصاد بخش عمومی می توان ادعا نمود که در واقع مطلوبیت فرد فقیر مولد اثر پیامدی مثبت مصرف به مصرف[2] می باشد . از چنین دید گاهی اصولأ فقر زدایی از طریق توزیع مجدد درآمد حکم کالای همگانی را پیدا می کند زیرا مطلوبیت تمامی افراد جامعه متأثر از اندازه نابرابری توزیع در آمد در جامعه می باشد . پس اگر با اتکا به ارزش اخلاقی نوعدوستی[3] کاهش اندازه نابرابری در توزیع درآمد جامعه منجر به افزایش رفاه تمامی افراد آن گردد اما در عین حال توزیع بخشی از در آمد هر فرد بتواند به تنهایی در توزیع مجدد درآمد جامعه مؤثر باشد آن گاه فقر زدایی مستلزم اقدام گروهی می باشد . لذا دولت با بهره گیری از قدرت قهریه خود اغنیا را مجبور به توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا نماید کارایی اقتصادی افزایش یابد . البته علت های دیگری می توان ارائه داد که پیروی از اصل نفع شخصی ایجاب می نماید پرداخت های انتقالی از اغنیا به فقرا صورت پذیرد :

اولاً ، همیشه این احتمال برای اغنیای جامعه هست که خود نیز فقیر شوند لذا سیاست توزیع مجدد درآمد به منزله بیمه ای می باشد که حق بیمه آن مالیات هایی می باشد که افراد غنی از طریق دولت به فقرا پرداخت می نمایند تا در هنگام فقر احتمالی خود پوششی حمایتی داشته باشند . ( خرمی ، فرهاد، 1375 ).

ثانیاً ، سیاستهای توزیع مجدد درآمد می توانند به منزله تضمینی برای ثبات اجتماعی تلقی شوند زیرا فقر موجب اقدام فقرا به اعمال ضد اجتماعی مانند بزهکاری و شورش خواهد گردید که هزینه مقابله با آنها به مراتب بیش از مالیات هایی خواهد بود که صرف ارتقای اقتصادی وضع فقرا خواهد گردید .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Feldstein

[2] Positive consumption to consumrtion Externality

[3] Altruistic

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه