تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه ایده آل توسعه پایدار شهری :

هدف آن تغییر ساختار اجتماع ، اقتصاد و سیاست شهری می باشد .

اجزای این سیستم طوری چیده شده می باشد که رفتار بشر را نسبت به محیط و طبیعت اصلاح کند  دیدگاه اکولوژیست .

توسعه پایدار خالص را در نظر می گیرد ، جایی که هر چه در طبیعت می گذرد و یا در آن می نشاند به همان مقدار از آن بر می دارد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رشد مورد نظر با معیارهای کیفی زندگی اندازه گیری می گردد، نه با استانداردهای زندگی .

تنها به زندگی بشر فکر نمی کند ، بلکه کلیه عوامل زنده و غیر زنده بجز بشر را بسیار پرارزش تلقی می کنند .

در جستجوی معیارهای برابری برای فرم های گوناگون زندگی می باشد.

در این مدل ابعاد اجتماعی توسعه پایدار بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و معیارهای اندازه گیری موجود را در زمینه کیفیت زندگی کافی نمی بیند و پیشنهاد شاخص های بیشتری در زمینه اندازه گیری کیفیت زندگی .

می توان شهر پایدار را شهری دانست که برآمده از توسعه ای می باشد که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی – اقتصادی و بوم شناسانه شهر و منطقه ، آن را فراهم کرده می باشد ( همان،1390  ، ص 7 ) .

 

2-8  نظریه توسعه پایدار اجتماعات محلی

Sustainable Local Communities  development Theory ) ) :

با مطرح شدن نظریه توسعه پایدار  در مقیاس جهانی، معضلات اجرایی در نیل به این نوع توسعه در جوامع مختلف پدیدار گشت که مشکل اصلی آن عدم در نظر داشتن ویژگی های محلی و بومی هر محدوده بوده می باشد. همانطور که هیچ شهری نمی تواند بدون اتکا به منابع و ظرفیت محیطی اطرافش پایدار بماند، بدون در نظر داشتن اجزاء درونی خود یعنی سلولهای شهری نیز این پایداری تحقق نمی یابد. پس به موازات این دیدگاه و حتی قبل از آن، دیدگاهی که در نظر داشتن محلات شهری را به عنوان سلول های حیات شهری ) مانند مکتب محیط گرایان فرهنگی و… ( مطرح می کردند، توسعه پیدا نمود. این دیدگاه حل معضلات شهری را بهره گیری از نیروهای توانمند درونزا در محلات شهری یعنی گروهها و اجتماعات محلی به عنوان سرمایه های اجتماعی که از جایگاه و کارکرد ویژهای از لحاظ حفظ و توسعه تنظیمات اجتماعی در کلانشهرها برخوردار هستند، می دانست. این دو نظریه در کنار یکدیگر، منجر به تبیین دیدگاهی با عنوان «  توسعه پایدار اجتماعات محلی » گردید. این دیدگاه مبین این اصل می باشد که محلات شهری دارای درونمایه های عظیم اجتماعی   فرهنگی هستند که تنها با در نظر داشتن محلات به عنوان بستر زندگی اجتماعی ساکنین می توان توسعه پایدار آنها را سبب گردید ( موسوی ، یعقوب ، 1382 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه