تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

در فضایی این چنین، بدیهی بود که توسعه پایدار دیگر نمی توانست تنها در مفهوم رشد اقتصادی قالب ریزی گردد، بلکه برآورده شدن نیازمندی هـــای بخش وسیعتـری ازجمعیت و به خصوص مفهوم بهتر شدن را نیز با خود به همراه داشت. پس، در چشم انداز جدید، داوری ارزشی غیرقابل انکار خواهد بود . کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1991 با تصویب قطعنامه ای مدیرکل یونسکو را موظف نمود تا در هماهنگی با دبیرکل سازمان ملل کمیسیون مستقلی را برای مطالعه ارتباط فرهنگ و توسعه ایجاد کند. در نوامبر سال 1992 پطرس غالی[1] دبیرکل سابق سازمان ملل و فدریکو مایور مدیرکل سابق یونسکو در حیطه وظیفه محوله به یونسکو و درحقیقت درجهت اعتلای تأثیر فرهنگ در فرایند توسعه، کمیسیون جهانی پیرامون فرهنگ و توسعه را به ریاست خاویر پرزدوکوییار دبیرکل پیشین سازمان ملل تشکیل دادند. مایور در سال 1993، این حرکت را تحت ظرفیت سازی برای توسعه پایدار مورد بحث قرار داد. در واپسین  سالهای قرن بیستم دیگر از بی توجهی گذشته نسبت به مؤلفه های فرهنگی خبری نیست و در پرتو نقادی های بسیار، فرهنگ در جایگاه واقعی خود منزلتی غیرقابل انکار یافته و به ویژه در مناظره توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی و نیز گستره ای پویا به رسمیت شناخته شده می باشد.  تکیه بر فرهنگ به عنوان یک مبنا در مناظره، درحقیقت گشودن راه را برای حضور عناصر غیرمادی و تأثیر آفرینی مؤلفه های ارزشی در عرصه توسعه می باشد. به این ترتیب، موضوعاتی که در گذشته از عرصه پژوهشی علمی رانده شده بودند، اینک دعوت می شوند تا با شکستن بن بستها به زندگی بشر درکره خاکی مفهومی دوباره بخشند. باتوجه به اندازه تاکیدی که در مطالعات اخیر نسبت به فرهنگ مبذول می گردد و به ویژه با مداقه در سر فصل های متنوع فرهنگی در برنامه های پیشنهادی برای قرن بیست و یکم از هم اکنون می توان منزلتی رفیع تر و دامنه ای وسیع تر را برای فرهنگ درهزاره سوم انتظار کشید . ( www.takbook.com/Content/980 )

6)  آموزش :  در دوران، ما آموزش و پرورش به عنوان موثرترین ابزار جوامع برای ورود به چالشهای آینده مورد توافق قرار گرفته می باشد و اصولاً پذیرفته شده می باشد که در پرتو آموزش و پرورش امروز دنیای فردا شکل خواهدگرفت . تعلیم و تربیت مهمترین عامل موثر در دگرگونی طرزنگرش و رفتار بشری می باشد که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد دانش ومهارت، تامین فرصتهای شغلی و افزایش تولید جامعه به کار گرفته می گردد. از این رو در جوامع منزلتی یگانه یافته می باشد . آموزش و پرورش پایدار به مفهوم وسیع خود در دهه های آینده این توانمندی را خواهد داشت، تا به مثابه ابزاری قابل اعتماد پل مستحکمی بین کلاس درس و اجتماع و بین کلاس درس و بازار بنا کند . اهمیت آموزش و پرورش پایدار نه تنها در عرصه مطالعات که درعمل و نیز در عرصه نهادهای بین المللی موردتوافق جمعی قرار گرفته می باشد .

[1] Beters Khali

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه