تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه مهم دیگر در توانمندسازی ، توسط اسپریتزر ارائه شده می باشد . به عقیده او در گذشته محققان سازمانی تمرکزشان را بر اقدامات مدیریتی توانمندسازی مانند تفویض اختیار تصمیم گیری ، افزایش اطلاعات و منابع از سطوح بالای سازمان به سطوح پایین تر تمرکز کرده بودند . از نظر اسپریتزر که برای اولین بار مفهوم توانمندسازی روانشناسی را وارد ادبیات مدیریت نمود ، توانمندسازی روانشناختی فرآیند افزایش انگیزش درونی شغلی می باشد که شامل چهار شناخت معناداری ، شایستگی ، خودفرمانی و اثرگذاری می باشد . این چهار شتاخت بیانگر حهت گیری فعال فرد می باشد که به وسیله آن یک فرد احساس    می کند قادر می باشد ، تأثیر ها و زمینه های کاری خود را شکل دهد . ترکیب این چهار بعد با هم ، یک سازه کلی به نام توانمندسازی روانشناختی را می سازد (  . ( Spreitzer , 1995

زیمرمن[1] یک چارچوب مفید برای فهم توانمندسازی روانشناختی ارائه کرده می باشد . در این چارچوب توانمندسازی روانشناختی به سه مؤلفه مرتبط به هم ، درون فردی ، تعاملی و رفتاری دسته بندی شده می باشد ( Peterson , & et al , 2006 ) . متغیر درون فردی توانمندسازی که متغیر کنترل در درون فرد می باشد ، با سه اصطلاح شایستگی و کارآمدی و تسلط ، مفهوم سازی شده می باشد . متغیر تعاملی توانمندسازی به فهم و آگاهی انتقاذی از محیط سیاسی – اجتماعی و نحوه ارتباط فرد با محیط تصریح می کند . از نظر زیمرمن آگاهی بشر از انتخابش ، برای او ایجاد انگیزه می کند تا به گونه موفقیت آمیز بر محیط خود تسلط داشته باشد . بالاخره متغیر رفتاری توانمندسازی بر اقداماتی که به گونه مستقیم بر نتایج و پیامد ها تأثیر می گذارد ، تصریح دارد .

به عقیده هاروی و سالیون[2] قدرت و توانمندسازی به شکل بسیار پیچیده ای به هم مرتبط اند ، اما کوشش های کمی از سوی نظریه پردازان برای تبیین و تصریح مفهوم قدرت صورت گرفته می باشد . آن ها قدرت را پدیده ای پیچیده و چند بعدی می دانند که تعریف آن به دلیل گستردگی مفاهیم مرتبط با آن یعنی نفوذ ، کنترل و سلطه دشوار می باشد ( ابطحی ، سید حسین ، عاسبی، سعید ، 1386 ) . نظریه پردازان پیشنهاد کرده اند برای فهم رویکرد توانمندسازی بایستی ریشه آن یعنی قدرت مورد مطالعه قرار گیرد . منون رویکردهای مورد مطالعه قدرت در ارتباط با توانمندسازی به دو دسته جامعه شناسی و روانشناسی تقسیم بندی شده می باشد :

 

[1] Zimmerman

[2] Hardy & salivein

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه