عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه توانمند سازی ( 

راپاپورت ،زیمرمن ، دانست و کیفر[1] مهمترین تأثیر ها را در توسعه ، نظریه توانمند سازی دانسته اند . راپاپورت توانمندسازی را راهی می داند که از طریق آن مردم بر زندگیشان از طریق مشارکت فعال با تأکید بر نقاط قوتشان کنترل به دست می آورند . توماس و ولتهوس توانمند سازی را به عنوان افزایش انگیزش درونی وظایف در چهار مجموعه از شناخت که بیانگر جهت گیری فرد به تأثیر های کارایی اش تعریف کردند. چهار بعد ارزیابی ، که مؤلفه های شتاختی انگیزش درونی را تشکیل می دهد عبارت اند از : اثر گذاری ، شایستگی ، معناداری و قدرت انتخاب ( ( Matthew J Linney , 1998 .

اثر گذاری : این ارزیابی به درجه ای از رفتار از نظر رسیدن به اهداف وظایف فرق ایجاد می کند ، تصریح دارد . مفهوم کلی اثر گذاری تحت عنوان های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد : مانند  « کانون کنترل راتر » ،  « درماندگی آموخته شده آبرامسون و سلیگمن » .

شایستگی : به درجه ای که یک فرد می تواند فعالیت های وظایفش را با مهارت انجام دهد ، تصریح دارد . در ادبیات روانشناسی بالینی این متغییر به وسیله بندورا تحت عنوان  « خودکارآمدی » یا  « تسلط فردی » مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

معناداری : این ارزیابی بیانگر ارزش اهداف و مقاصد وظیفه ، در ارتباط با ایدآل و استانداردهای فرد از کارش می باشد . معناداری به اهمیت درونی افراد از تکالیف شان تصریح دارد .

قدرت انتخاب : این ارزیابی مستلزم مسئولیت پذیری عملی برای انجام یک اقدام معین می باشد . این متغیر با آن چیز که که دشارم  « کانون علیت  » نامیده ، همانند می باشد .

به گونه کلی با مرور ادبیات توانمندسازی دو دیدگاه کلی در خصوص توانمندسازی هست : کویین و اسپرینتزر[2] آن را به رویکرد مکانیکی و ارگانیکی ، کانگر و کاننگو آن را به سازه ارتباطی و انگیزشی ، منون آن را به صورت دیدگاه سنتی توانمندسازی و دیدگاه سازه انگیزشی توانمندسازی تقسیم بندی نموده می باشد  ( عبداللهی ، بیژن ، 1384 ) .

[1] Rappaport , Zimmerman ,Dunts ,Kieffer

[2] Quinn & Spreitzer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه