شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از نویسندگان اظهار می کنند که سرمایه اجتماعی از طریق تسهیم اطلاعات و دانش، می تواند به ایجاد سرمایه انسانی کمک کند و بعضی تصریح کرده اند که سرمایه انسانی در نتیجه تحصیلات و تجربیات کاری بیشتر، به ایجاد سرمایه اجتماعی کمک می کند. اما اغلب آنها اظهار نموده اند که سرمایه اجتماعی،  فرصت هایی را پدید می آورد که برای موفقیت در محیط کار لازم می باشد.

متز و ثارنو[1] اثرات نسبی سرمایه اجتماعی و انسانی را بر سطح پیشرفت شغلی زنان در صنعت بانکداری استرالیا مطالعه کرده‌اند. در واقع جایی که زنان بخش بزرگی از نیروی کار را تشکیل می دهند اما کمتر از 6 درصد آنها در سطح مدیران ارشد و اجرایی هستند. آنها تحلیل های کمی و کیفی زیادی انجام دادند تا تعیین کنند آیا سرمایه انسانی به پیشرفت مدیریتی زنان در سطوح بالا کمک می کند و آیا سرمایه اجتماعی با پیشرفت شغلی به سطوح عالی مرتبط می باشد؟

تحلیل کمی نشان داد که پیشرفت شغلی زنان در تمام سطوح صنعت بانک‌داری به خاطر سرمایه انسانی یا تجربه فردی بوده و سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی نداشته می باشد. اما مطالعه کیفی نشان داد که اثر سرمایه اجتماعی در سطوح بالای سازمانی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده می باشد. جایی که توانایی ایجاد روابط و شبکه های سازمانی اغلب پیش نیاز پیشرفت شغلی می باشد. این نویسندگان نتیجه گرفته اند که با وجود تأثیر برجسته سرمایه انسانی در پیشرفت شغلی زنان در صنعت بانک‌داری، موانع ساختاری مانند کمبود مربی، آموزش مستمر، ساعت کاری منعطف و تبعیض جنسیتی، در برابر کوشش زنان برای کسب موفقیت هست ( Metz , I , & Tharenou , P . 2001 ) .

اساس نظریه سرمایه ی انسانی این می باشد که علت تفاوت های درآمدی افراد به خاطر اختلاف در اندازه بازدهی آنهاست . امروزه نظریه سرمایه ی انسانی از مهمترین نظریه های توزیع درآمد می باشد . در این نظریه اختلاف ما بین درآمدها وابسته به اندازه آموزشی می باشد که در افراد سرمایه گذاری شده می باشد. نظریه پردازان سرمایه ی انسانی عقیده دارند که سرمایه ی انسانی به صورت مهارت، دانش و تخصص در افراد تجسم یافته می باشد سطح تولیدات، کیفیت خدمات ومیزان درآمد را افزایش ، داده و بسیاری ازتصمیمات آن ها را در کلیه زمینه های زندگی متأثر می سازد . بعضی از نظریه پردازان مهم ترین اختلاف بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای کم در آمد ناشی از سرمایه ی انسانی می باشد ( متوسلی ، آهنچیان ، صص 182-3 ) .

[1] Metz &tharenou

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه